Moss kommune

Høring av planprogram og varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Halmstad

Formannskapet i Moss har i møte 6. september 2022 vedtatt å legge ut planprogram for kommunedelplan for Halmstad på høring og offentlig ettersyn.  

Frist for å komme med merknader til planprogrammet er 15. november 2022.  

Moss kommune har utarbeidet planforslag til ny kommunedelplan for Halmstad.  Planområdet omfatter den naturlige avgrensningen av tettstedet mellom E6 og jernbanelinjen, men med utvidelser som omfatter Lille Rygge. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig og bærekraftig utvikling av Halmstad. 

Halmstad skal være et attraktivt boligområde og et naturlig senter for nærmiljøet. Det innebærer blant annet å legge til rette for en mindre bilbasert utvikling, med styrking og lokalisering av funksjoner i sentrum, etablering av møteplasser og bedre tilrettelegging for gående og syklende.

Planforslaget med dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på her på kommunens nettsider

Har du innspill eller merknader til planprogrammet?

Fristen for å komme med merknader til planprogrammet er 15. november 2022.  
Aktuelle innspill sendes til e-post: post@moss.kommune.no  
Postadresse: Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss 

Har du spørsmål til planprogrammet?

Ved spørsmål kan det tas kontakt med enhetsleder for samfunnsutvikling, Vibeke Rosenlund 
e-post: vibeke.rosenlund@moss.kommune.no

Planforslag med tilhørende dokumenter:

Planprogram på høring frist 15.11.22
Tittel Publisert Type
Saksframlegg planprogram KDP Halmstad

22.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg planprogram KDP Halmstad.pdf
Planprogram for KDP Halmstad.

22.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram for KDP Halmstad.pdf