Moss kommune

Høring av kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv i Moss 2020-2032

Forslag til ny kommunedelplan for levekår og livskvalitet i et livsløpsperspektiv i Moss 2020-2032 er i kommunestyrets møte 11.06.2020 vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven § 11-14.
 
Målet med å utarbeide en kommunedelplan for Moss kommune er å samle kommunen på tvers av sektorer, organisasjoner og fagmiljø. Det skal utvikles en felles forståelse og retning i det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å løse levekårsutfordringer i kommunen.
 
Hovedmålet for planen er «I Moss er alle inkludert og opplever tilhørighet, trygghet og mestring».
 
Frist for høringsinnspill til planen er 01.10.2020.
 
 
 
 
Har du innspill til hva som kan forbedres med planen? Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, lag, organisasjoner, og offentlige organ til å komme med innspill. Det kan være kommentarer til selve innholdet i planen, slik som målsettinger og strategier, eller konkrete forslag til tiltak.
 
Planforslaget er tilgjengelig i papirformat for de som trenger det på Bylab og bibliotekene. Det vil bli invitert til åpne møter i høringsperioden.
 
Frist for høringsinnspill til planen er 01.10.2020. Innspillene sendes på e-post til post@moss.kommune.no eller til Pb 175, 1501 Moss.