Høring: Alkoholpolitiske retningslinjer, festivalveileder og forskrift om åpningstider 2024-2028

Formålet med de alkoholpolitiske retningslinjene er å nedfelle og tydeliggjøre Moss kommunes alkoholpolitikk. Retningslinjene inkluderer blant annet vilkår for å kunne inneha bevilling for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Moss kommune, og vil ha innvirkning på aktørene i utelivsbransjen og befolkningen generelt. 

Festivalveilederen er en retningslinje for alle som ønsker å avholde arrangementer i Moss kommune, og tydeliggjør også hvilke krav som stilles for å kunne skjenke alkohol under arrangementer. 

Forskrift om åpningstider regulerer i hovedsak tidspunktene det kan selges og skjenkes alkohol i Moss kommune.

Formannskapets behandling

Formannskapet hadde forslag til alkoholpolitiske retningslinjer, festivalveileder og forskrift om åpningstider til behandling 6. juni 2024 (sak 049/24) med følgende vedtak: 

Vedlagte forslag til «Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune - 2024-2028», “Festivalveileder for Moss kommune - 2024-2028” og “Forskrift for skjenke-, serverings-, og åpningstider for Moss kommune, Østfold” sendes ut på offentlig høring med 30 dagers høringsfrist, med følgende endringer:

Alkoholpolitiske retningslinjer: 

Punkt 7,2: Avsnitt nummer 7 endres til “For at kontrollene skal være effektive, er det viktig at de i hovedsak gjennomføres mens det er gjester på stedet. Gjestene skal få informasjon om at det gjennomføres en rutinemessig kontroll, og henvises til å kontakte kommunen dersom de har ytterligere spørsmål.” 

Punkt 3.3 B: Endres til “Ved søknader om skjenkebevilling ved tribuneanlegg eller i tilknytning til arena i forbindelse med idrettsarrangement kan det etter en konkret vurdering gis bevilling for et klart avgrenset område som er under bevillingssøkers disposisjon.” 

Forskrift for skjenke-, serverings-, og åpningstider for Moss kommune, Østfold: § 1. 

Skjenketider endres til: “Dag før og natt til lørdag, søndag, hellig- og høytidsdag kan det skjenkes fra kl. 08:00 til kl. 03:00. Øvrige dager kan det skjenkes fra kl. 08:00 til kl. 02:00.”»

Vedlegg:

Saksframlegg. Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2024-2028 (PDF, 81 kB)
Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2024-2028. Høringsversjon (PDF, 212 kB)
Festivalveileder for Moss kommune 2024-2028. Høringsversjon (PDF, 124 kB)
Forskrift for skjenke-, serverings- og åpningstider for Moss kommune. Høringsversjon (PDF, 98 kB)

Vi inviterer alle til å komme med innspill

Frist for å sende høringsinnspill til retningslinjene, festivalveilederen og forskrift om åpningstider er 22. juli 2024. 

Innspill kan sendes via «Annen post til kommunen» på denne siden, merket sak 24/3484.