Moss kommune

Varsel om offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv. 316 Osloveien - Peer Gynts vei

Viken fylkeskommune vil i samarbeid med Moss kommune, legge forslag til detaljreguleringsplan for «Fylkesvei 316 kryssutbedring Osloveien – Peer Gynts vei», ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 01.04.2022 til 20.05.2022. 

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Planen omfatter regulering av krysset mellom fv. 316 Osloveien og den kommunale Per Gynts vei, samt nødvendig areal for å kunne gjennomføre arbeidet. Det planlegges en oppgradering av krysset for å gi økt trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et mål at anlegget skal fremstå som attraktivt og trafikksikkert, både for fotgjengere, syklister, bilister og kollektivreisende.

Har du merknader til planen, må de sendes inn skriftlig innen 20.05.2022. 

Send epost til Viken fylkeskommune via post@viken.no eller send brev til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk innspillene med «Fv. 316 kryssutbedring Osloveien – Peer Gynts vei» og/eller saksnummer «2020/83418».

Har du spørsmål om planen, kontakt prosjektleder Cathrine Heramb Ovrid på tlf. 452 19 742 eller cathrineo@viken.no

Planen er tilgjengelig på nettsiden til Viken fylkeskommune:
https://viken.no/fv316peergyntsvei

Planen er også tilgjengelig i papirversjon på servicetorget til Moss kommune og nedenfor.

Forslag til reguleringsplan og tilhørende dokumenter:

varsel om offentlig ettersyn
Tittel Publisert Type
Reguleringsbestemmelser Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsbestemmelser Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
ROS-analyse Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Reguleringsplankart Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplankart Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Planbeskrivelse kryssutbedring Fv. 311 Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse kryssutbedring Fv. 311 Peer Gynts vei.pdf
Støyvurdering Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyvurdering Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Tegningshefte Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tegningshefte Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Ytre miljø Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ytre miljø Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Innspill fra varsel om oppstart Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innspill fra varsel om oppstart Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf
Geoteknisk rapport Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei

01.04.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Geoteknisk rapport Fv 316 Kryssutbedring Peer Gynts vei.pdf