Moss kommune

Varsel om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei, Fv. 119 Dilling - Vang

Viken fylkeskommune legger, i samarbeid med Moss kommune, forslag til detaljreguleringsplan for fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling - Vang ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 02.10.2020 til 13.11.2020.

Har du merknader til reguleringsplanen, må du sende disse skriftlig innen 13.11.2020.
Send merknadene til Viken fylkeskommune via eDialog, e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk innspillene med saksnummer 2020/103614.

Har du spørsmål om planen, ta kontakt med Hoshang Fatah på telefon 95406001 eller 
e-post hoshangf@viken.no.

På grunn av situasjonen med koronapandemien ønsker Viken fylkeskommune ikke å arrangere åpent møte, men heller flere mindre møter. Dersom det er ønske å delta på informasjonsmøte i forbindelse med reguleringsplan, ta kontakt med Hoshang Fatah. 

Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvei langs fv. 119 Larkollveien fra Dilling til Vang skole.

I tillegg legger planforslaget til rette for utbedring av de to kryssene fv. 119 Larkollveien x fv. 1066 Kirkeveien, og fv. 119 Larkollveien x fv. 1064 Klosterveien.

Planforslaget har vært på intern høring i Viken fylkeskommune. Fylkeskommunen vurderer at gang- og sykkelveien ikke vil påvirke det åpne jordbrukslandskapet i uheldig retning. Bygningene som berøres av planforslaget har ikke verdi i regional eller nasjonal sammenheng. I høringsprosessen ønsker vi å avklare om det lokalt ønske og interesse om å bevare disse bygningene. 

Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. 

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.

Les mer på viken.no/fv109dillingvang

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/fylkesvei/veiprosjekter/veiprosjektartikler/fv-119-dilling-vang.59915.aspx

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Plankart fv.119 kartblad 1 (PDF, 2 MB)

Plankart fv.119 kartblad 2 (PDF, 2 MB)

Plankart fv.119 kartblad 3 (PDF, 2 MB)

Plankart fv.119 kartblad 4 (PDF, 2 MB)

Plankart fv.119 kartblad 5 (PDF, 2 MB)