Moss kommune

Planstrategi 2020 - 2024 vedtatt

Planstrategi for Moss 2020-2024

 

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for Moss 2020-2024 i møte 23. Mars 2021.  Dette er den første planstrategien for Moss som en ny kommune. Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør prioritere for å legge til rette for den ønskete utviklingen i Moss.

I planstrategiperioden skal det prioriteres plan- og utviklingsoppgaver som følger opp kommunens visjon og ny kommuneplan. FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for alt planarbeid. Økonomi- og virksomhetsplanlegging i tråd med samfunnsmålene og beredskapsarbeid skal være blant de prioriterte planoppgavene i perioden.  Planarbeid skal være kunnskapsbasert og bygge på bred medvirkning og innbyggerdialog. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal ikke rulleres i perioden.

 

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst én gang hver valgperiode. Det er ikke mulighet for å klage på vedtaket av den kommunale planstrategien.

 

Planstrategi for Moss 2020 - 2024 (PDF, 3 MB)

Liste over prioriterte planoppgaver 2020 - 2024 (PDF, 186 kB)