Moss kommune

Forslaget til reguleringsplan for del av Verket er ute på høring fram til 15. august.

Planprogram for Boligpolitisk plan for Moss kommune ble vedtatt i Kommunestyret 21.6.2022 og kommunen setter nå i gang arbeidet med planen.

Kommunestyret fastsatte 21. juni 2022 planprogrammet for detaljregulering for Båthavnveien 50 – Fuglevik renseanlegg.

Den 30. mai vedtok Plan, bygg og teknisk utvalg forenklet endring av detaljreguleringsplan for kvartalet Dronningens gate, Torggata, Th. Petersons gate (Amfikvartalet). 

Frist for å klage på vedtaket er 15 august 2022.
 

Strategiplanen skal peke ut tydelig retning for kommunalområdet plan, miljø og teknikk og angir strategiske grep for at kommunalområdet skal kunne oppnå sine hovedmål. Planen skal gi ansatte og innbyggere informasjon om kommunalområdets videre satsninger.

Frist for å sende inn høringsinnspill er 15 september.

Plan, bygg og teknisk utvalg (PBT) har vedtatt å legge planforslag for Vårli ut til høring og offentlig ettersyn. 

Frist for å sende inn innspill til planen er 29.8.2022.

Moss kommune har utarbeidet forslag til planprogram for revidering av sentrumsplanen. Formannskapet vedtok i møte den 7.6.2022 å legge planen ut på høring, saksnummer 042/22. 

Frist for å komme med merknader er: 15 september 2022.

Moss kommune har utarbeidet planforslag for ny kommunedelplan for Høyda. Formannskapet vedtok i møte den 7.6.2022 å legge planen ut på høring.

Frist for å komme med merknader er: 15 september 2022.

Strategiplanen er utarbeidet for å peke ut en tydelig retning for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet. 

Utkast til planprogram for kommunedelplan for bolig ble vedtatt i formannskapet 15.3.2022, og legges nå ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 6.5.2022.