Moss kommune

Har du noen meninger om hvordan hagen og områdene rundt Alby Gård bør se ut i framtida?
 

Viken fylkeskommune vil i samarbeid med Moss kommune, legge forslag til detaljreguleringsplan for «Fylkesvei 316 kryssutbedring Osloveien – Peer Gynts vei», ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 01.04.2022 til 20.05.2022. 

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Strategiplanen er utarbeidet for å peke ut en tydelig retning for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet. 

Utkast til planprogram for kommunedelplan for bolig ble vedtatt i formannskapet 15.3.2022, og legges nå ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 6.5.2022.

Formannskapet har i møte den 15.03.2022 vedtatt å legge forslag om økonomisk støtte til partiene – fordeling av støtte ut på høring.

Høringsutkastet til handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2022 – 2025 legges ut offentlig, med frist for innspill 1. april 2022.

Kommunestyret vedtok 15. februar detaljreguleringsplan for Heimdalenga felt B6. Planen legger til rette for bygging av boliger på eiendom gnr/bnr 169/162.

Kommunestyret vedtok 14.12.2021 detaljreguleringsplan med navn Fv 119 sykkeltiltak ved Melløs. Planen legger til rette for bygging av tiltak for myke trafikanter

Statens vegvesen (SVV) skal i samarbeid med Moss kommune lage en kommunedelplan for riksvei19 Moss.  Riksvei 19 gjennom Moss går i dag gjennom sentrumsområdet av Moss by, fra ferjeleiet og til E6 ved Patterødkrysset. Hensikten med planarbeidet er å utvikle nye løsninger for rv. 19 som gir forutsigbar trafikkavvikling samtidig som ulempene for byområdet reduseres.