Sykehjem/Bo- og servicetjenester

Moss kommune har tre sykehjem som yter tjenester til mennesker med behov for døgnkontinuerlig medisinskfaglig bemanning.
Sykehjemmene dekker ulike målgrupper fra døgnkontinuerlig somatisk pleie, rehabilitering og medisinsk opptrening til skjermede enheter for mennesker med demens.
Se mer informasjon om det enkelte sykehjem/helsehus:

Melløsparken sykehjem

Orkerød sykehjem

Peer Gynt helsehus

Bo- og servicetjenester, herunder leiligheter, døgnopphold og avlastning, gis ved Melløs bo- og servicesenter, Eddaveien Bofellesskap, Rosnes Bofellesskap og Skoggata bo- og servicesenter.

Bo- og servicesenter består av tre avdelinger, Melløs Bo- og servicesenter, Eddaveien bofellesskap og Rosnes bofellesskap.

Det er en selvstendig boform og man leier leilighet av Moss Kommunale eiendomsselskap. Det er fast personell til stede 24 timer i døgnet bestående av; sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere, renholdere, assistenter og pleiemedhjelpere.

Alle benytter sin egen fastlege og hjemmesykepleie og praktisk bistand gis etter behov. Avtale om; rengjøring og vask av tøy, mat, flatt tøy og trygghetsalarm (Melløs bo- og servicesenter) inngås i tillegg til husleiekontrakt.

Korttidsplass i institusjon er opphold ved et sykehjem for en begrenset periode. Hensikten med oppholdet kan være at det er behov for videre rehabilitering og / eller døgnkontinuerlig helse og omsorgstjenester etter innleggelse i spesialisthelsetjenesten, eller behov for utredning eller døgnkontinuerlige pleie- og omsorgstjenester for personer som bor hjemme. Målet er at personen skal reise hjem etter oppholdet. 

Moss kommune har 4 bo- og servicesentra. De er bemannet med personale hele døgnet og gir hjemmesykepleie og praktisk bistand tjenester til beboerne gjennom hele døgnet. Beboerne leier leiligheter i sentraene fra Moss kommunale Eiendomsselskap (MKE). Det er ikke tilknyttet lege til sentraene, beboerne følges opp av egen fastlege. 

Døgnopphold Bo- og service senter er opphold ved et Bo- og service senter for en begrenset periode. Hensikten med oppholdet er at personen skal kunne ha bemanning tilgjengelig hele døgnet i en periode. Målet er at personen skal reise hjem etter oppholdet. 

Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan få tilbud om avlastning i form av opphold i sykehjem eller på Bo- og service senter i en periode for personen som har behov for pleie- og omsorgstjenester. 

Moss kommune har 2 dagtilbud for eldre.

På Melløs Bo- og service senter er det et dagsenter for eldre. Formålet er å gi eldre et tilbud om en meningsfull og aktiv fritid i sosial omgang med andre.

Ved Skogbrynet dagsenter som ligger på Orkerød sykehjem er det et dagsenter for personer med demens og som bor hjemme. Formålet er å gi personen mulighet til sosial aktivitet i hverdagen. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104