Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus 2014-2016

Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus 2014-2017 for Moss kommune ble vedtatt av Bystyret 16. juni 2014. 

Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus 2014-2017 (PDF, 2 MB) tydeliggjør forutsetningene, målene og strategiene for arbeidet med psykisk helse og rus i Moss kommune de neste fire år. Handlingsplanen vil være et styringsverktøy for alle kommunale instanser som arbeider med psykisk helse og rus.

Handlingsplanen består av åtte kapitler.
Kapittel 1 skisserer mål og hensikt med planen og hvordan arbeidet har foregått.
Kapittel 2 presenterer anbefalte prioriteringer, og kapittel 3 beskriver mål og anbefalte tiltak.

Kapittel 4-7 beskriver nasjonale forventninger til det kommunale psykisk helse- og rusarbeidet, en beskrivelse av tjenestene i Moss kommune, samt en oppsummering av kommunens utfordringer.
Kapittel 8 består av tre selvstendige dokument, og er lagt til som vedlegg og du finner dem i menyen til høyre:
• Vedlegg 1 er Alkoholpolitiske retningslinjer for Moss kommune 2014 - 2016, vedtatt av Bystyret 16. juni 2014.
• Vedlegg 2 er et resymé av Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse -ROP-lidelse, 2012: Rus og psykisk lidelse.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104