Demenstrappen i Moss

Demensomsorgen i Moss består av en rekke tilbud og tjenester. De utgjør et knippe som skal ivareta pasientens behov underveis i demensutviklingen. Dette må tilpasses individuelt, men målet er å gi pasienten rett omsorg til rett tid.

Utredning, diagnose
Når man har mistanke om en demensutvikling, er første steget å få dette utredet. Det er fastlegen eller sykehjemslegens oppgave å fastsette en diagnose. Men dersom de trenger hjelp til dette, kan de hente inn bistand fra hukommelsesteamet i kommunen, eller de kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Tilbud til hjemmeboende
Det neste steget er tilpassede tilbud når pasienten bor hjemme. Her kan både hjemmesykepleie og praktisk bistand være aktuelt. Mange har også behov for et dagaktivitetstilbud. Skogbrynet dagsenter er spesielt tilrettelagt for personer med demens, men også på Melløs dagaktivitetssenter har de pasienter som er demensrammet.

For noen hjemmeboende er det aktuelt med et avlastnings- eller vurderingsopphold innimellom. Det kan være pårørende som trenger et pusterom, eller det kan være pasienten selv som er i behov av hjelp og tilsyn for en periode. Som oftest finner disse korttidsoppholdene sted på Orkerød sykehjem, som er kommunens kompetansesenter for demens.

Heldøgnsplasser
Når pasienten ikke lenger er i stand til å bo hjemme, kan kommunen tilby heldøgnsplasser på bofellesskap eller i sykehjem. Det finnes tre bofellesskap som brukes for personer med demens: Toppen bofellesskap som ligger på Melløs, samt Rosnes og Eddaveien som ligger på Jeløya.
Melløsparken og Orkerød tilbyr sykehjemsplasser for personer med demens som har behov for mer omfattende tjenester.

Utover de ovennevnte tjenestene, er det også noen overgripende tilbud. Her kan nevnes pårørendeskole, samtalegruppe for pårørende, ulike aktivitetstilbud, støttekontakt og tilbud i regi av frivillige organisasjoner, som Moss og omegn demensforening.

Det er Tjenestekontoret som tildeler tjenester. Det kan kontaktes på telefon: 48891756

Til hovedsiden

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Koordinator i hukommelsesteamet
Anne-Pernille Rudi

Skogbrynet 51
1513 Moss
Telefon : 69912015
Mobil : 48183787

Aktuelle saker