Brukerstyrt Personlig Assistanse – BPA

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlastning for barn under 18 år. Målet er å bidra til at personen får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Ordningen skiller mellom arbeidsgiver og arbeidsleder der kommunen selv eller private aktører med avtale med kommunen har arbeidsgiveransvaret mens bruker selv eller noen på vegne av bruker har arbeidslederansvaret og er arbeidsleder for assistentene.  

Målgruppe:

BPA ordningen er en rettighet for personer under 67 år som har omfattende funksjonsnedsettelser med behov for langvarig bistand i dagliglivet med et omfang på over 25 timer per uke både i og utenfor hjemmet.

Pris:

Timepris for tjenesten rengjøring og handling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale tjenester og er beregnet i henhold til husstandens inntekt, se kommunes prisliste (PDF, 444 kB) for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fritt brukervalg:

Moss kommune er ikke leverandør av arbeidsgiveransvar for BPA ordninger. Den som får vedtak om BPA kan velge mellom følgende leverandører til å være arbeidsgiver i ordningen:

Aleris AS (PDF, 121 kB)

AssisterMeg AS (PDF, 56 kB)

HjemmeBest (PDF, 91 kB)

Heimta AS (PDF, 129 kB)

Vitale AS (DOCX, 305 kB)

HAV AS (PDF, 140 kB)

OptimalAssistanse AS (PDF, 73 kB)

Prima Omsorg AS (PDF, 2 MB)

SeniorStøtten AS (DOC, 48 kB)

Uloba SA (PDF, 57 kB)


Søknad og saksbehandling:

Søknad om BPA behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten. Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:

Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104