Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. 

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse (Lov om folkehelsearbeid).

Folkehelsearbeidet bygger på fem prinsipper:
 1. Utjevning, da helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper i befolkningen.
 2. Helse i alt vi gjør, befolkningens helse ivaretas på tvers og i alle kommunens sektorer.
 3. Bærekraftig utvikling, en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid.
 4. Føre-var-prinsippet, tiltak for å redusere risiko og tiltak for å fremme helse.
 5. Medvirkning, lokale muligheter til å påvirke beslutninger. Involvering og samarbeid med frivillig sektor.

Mer informasjon om folkehelse finner du via følgende lenker:

Aktiv i Moss
Aktiv på dagtid
Folkehelsearbeid i Moss  
Folkehelseloven
Folkehelsemeldingen (PDF, 4 MB)- St. meld i kortversjon

Folkehelsemeldingen - St.meld. 34/2012-13 
Plan og bygningsloven

Østfoldhelsa

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Frivillighetskoordinator

Ida Madeleen Moe