Håndbok - Aktiv i Moss

Trivsel er viktig for folkehelsa. Å ha positive sosiale relasjoner, noen å være sammen og overskudd til å delta i fysiske og sosiale aktiviteter i hverdagen er faktorer som legger til rette for en god psykisk helse. 

Frivillige lag og organisasjoner gjør et viktig arbeid for å skape trivsel og tilhørighet.
Moss kommunes frivillighetspolitikk bygger på visjonen om at frivillighet skaper glede og aktiviteter, styrker og utvikler Moss. Omlag 250 frivillige lag og organisasjoner med et bredt nedslagsfelt representerer et stort mangfold av aktiviteter og tilbud i Moss. Informasjon om alle lag og foreninger finnes på kommunens hjemmeside: http://www.moss.kommune.no/kultur-og-fritid/lag-og-foreninger/.

Aktiv i Moss er et informasjonshefte om ulike aktivitetstilbud og treffsteder i nærmiljøet, i både kommunal og frivillig regi. Aktiv i Moss er særlig rettet mot eldre og funksjonshemmede og deres pårørende.

Aktiv i Moss  inneholder en oversikt over en rekke tilbud, men neppe alle. Dersom noen aktiviteter burde vært med  eller om noen opplysninger ikke skulle stemme, så ta kontakt med oss!

Heftet oppdateres årlig, og kan hentes opp her (PDF, 2 MB).

Tilbud innen fysisk aktivitet

I Moss finnes flotte naturområder med fjord, innsjø, skog og åpent landskap med mange muligheter for aktivt friluftsliv gjennom hele året. Både på Jeløy, rundt Vansjø og i Mossemarka er det tilrettelagte turstier, kyststi og vakre turområder.


Moss Idrettsråd
Moss idrettsråd er en paraplyorganisasjon for alle idrettslag- og foreninger i Moss og kan hjelpe med å finne riktig aktivitet for alle.

Moss Idrettsråd arrangerer blant annet idrettsmerketaking på Melløs stadion gjennom hele sommerhalvåret. Følg med i lokalavisene eller ta kontakt med Moss Idrettsråd.

E-post: post@mossidrettsrad.com
Hjemmeside: http://mossir.no/
Tlf leder: 951 44 973 (Kari Bunes)


Den Norske Turistforening, avd. Vansjø (DNT)
DNT Vansjø arrangerer aktiviteter og turer med ulik vanskelighetsgrad gjennom ulike deler av året. Følg med på foreningens nettsider.

Hjemmeside: http://www.turistforeningen.no/vansjo/
E-post: post@dntvansjo.no
Tlf: 954 32 363


Håndball for psykisk utviklingshemmede
HK Herulf Moss har et håndballag som heter Team Herulf. Treningstider er onsdager kl. 18:00 - 19:00 i Mossehallen. Kamper 4 - 5 ganger i året. Åpent for alle aldersgrupper.

Hjemmeside: http://www.herulf.no/team-herulf/


Skautravernes klubb
Klubben arrangerer ulike turer i nærmiljøet for å vise fram de flotte turmulighetene i Moss og omegn. Lengden på turer varier mellom fem til ti kilometer. Turene arrangeres på onsdager klokken 11:00 fra april til oktober. Se hjemmeside for oppmøtested og andre aktiviteter. Deltakelse er gratis.

Hjemmeside: http://www.skautraverne.no


Tirsdagsløpet
Mosjonsløp på ca 2,5 km i Husebyskogen, Fuglevik i Rygge. Gjennomføres hver tirsdag i sommerhalvåret. Oppmøte mellom kl 16:00 og 18:45. Deltakelse er gratis.

Hjemmeside: http://www.samgla.no/om-oss/my-good-friends/tirsdagslopet/


Mossekarusellen
Trim- og mosjonsløp bestående av fire løp av ulik lengde hvert år. Gjennomføres fra mai til september hvert år.

Hjemmeside: http://www.mossekarusellen.no 
E-post: mossekarusellen@gmail.com 
Tlf: 951 00 201 (Lars Erik Tveter)


Tempo Moss IF
Fotballklubb for funksjonshemmede.

Hjemmeside: https://tempoif.wordpress.com/about/
E-post: r-kevens@online.no
Tlf: 954 98 604 (Odd-Rune Karlsen)


Moss og omegn boccia- og teppecurlingsklubb
Idrettslag med fokus på idrettene boccia og teppecurling som er særlig tilrettelagt for funksjonshemmede.

E-post: egilolse@msn.com 
Tlf: 901 19 879 (Egil Olsen)


Tjukkasgjengen
Tjukkasgjengen er en frivillig gruppe hvor alle selv må ta ansvar for egen helse og vise treningsinitiativ på bakgrunn av egne ønsker og mål. Tilbudet er gratis og det viktigste er at alle skal ha det gøy sammen.

Det arrangeres gåturer flere ganger i uken, avhengig av sted. I Mosseregionen er det avdelinger både på Halmstad, Larkollen, Jeløy og på Høyda.

Hjemmeside: https://tjukkasbloggen.wordpress.com/


Aktiv på dagtid

Aktivitetstilbud for alle mellom 18 og 67 år som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og som kan dokumentere å være mottaker av for eksempel sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte.

Kjøp et treningskort og få tilgang til forskjellige aktiviteter. I Moss kan man få tak i treningskort ved henvendelse til Moss rådhus eller Ditt Treningssenter. Man kan også ta kontakt med Aktiv på Dagtid/Østfold Idrettskrets.

Hjemmeside: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/ostfold-idrettskrets/aktiv-pa-dagtid/


Jeløy Seniordans
Velkommen til seniordans på klubbhuset til Sprint-Jeløy på Bellevue i Moss.

Alle er hjertelig velkommen torsdager kl. 10:30 – 13:00.

Hjemmeside: http://senioraktivitet.no/aktivitet/jeloy-seniordans/
E-post: jeloy@seniordans.no 

Tlf: 69 27 17 53 (Bente Hammer)


Moss og omegn seniordans/Velferdssentralen
Det arrangeres seniordans på Velferdssentralen tirsdager og fredager.

Hjemmeside: http://www.velferdssentralen.net/22300189 
E-post: velferdssentralen@online.no 
Tlf: 954 23 251


Leikarringen i Moss
Folkedans og musikkdanser. Har øvinger på Nøkkeland skole på tirsdager kl 19:00.

Tlf: 980 77 018 (Ann-Carin Berg)


Bowls
«Eldreliv» ved Moss Frivilligsentral har grupper for bowls. Bowls likner på boccia, og man kan spille stående eller sittende. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Hjemmeside: http://moss.frivilligsentral.no 
E-post: post@eldreliv.no
Tlf: 405 56 770Rickshaw
«Eldreliv» ved Moss Frivilligsentral har flere rickshaw. Det er en elektrisk sykkel med plass til to passasjerer. Frivillige kan sykle en tur med eldre. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Hjemmeside: http://moss.frivilligsentral.no
E-post: post@eldreliv.no,
Tlf: 405 56 770

Tilbud innen fysisk kulturtilbud

Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal satsning som skal sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Moss kommune utarbeider årlig program for kulturarrangementer på sykehjem og bo- og servicesentre. Det tilrettelegges også for
kulturopplevelser gjennom en ordning med kulturverter og transport av hjemmeboende.


Mosseregionens musikkråd
Mosseregionens musikkråd er en paraplyorganisasjon for alle foreninger som driver med sang og musikk i Mosseregionen. Musikkrådet kan hjelpe musikkinteresserte med å finne riktig organisasjon.

Tlf: 900 43 701 (daglig leder)
E-post: moss@musikk.no    
Hjemmeside: www.musikk.no/moss 


Moss bibliotek
Moss bibliotek holder til i Møllebyen. Utlån av bøker, filmer, musikk, språkkafé for å treffe andre mennesker og praktisere norsk, samt fri benyttelse av PC’er, aviser og tidsskrifter.

Åpent hver dag bortsett fra søndager.

Noen tilbud på biblioteket er:

Boken kommer – et oppsøkende bibliotektilbud
«Boken kommer» er et gratis tilbud til eldre, funksjonshemmede og syke i Moss kommune som selv har vanskelig for å oppsøke biblioteket. Etter avtale.

Advokatvakten
I samarbeid med Den Norske Advokatforening tilbys gratis juridisk veiledning på torsdager utenom feriene.

Bokkafé
Bibliotekets personale arrangerer bokkafé med tips om bøker, servering av kaffe og kaker.  Arrangementet er gratis og varer ca en halv time.

Kontaktinformasjon Moss bibliotek:
Hjemmeside: http://www.mossbibliotek.no/
E-post: moss@moss.folkebibl.no
Tlf: 69 24 83 50


Funksjonshemmedes fritidsklubb
Kommunal fritidsklubb for funksjonshemmede på Skarmyra allaktivitetshus. Åpen en dag i uka, for tiden torsdager kl 1700-2100.

E-post: post@moss.kommune.no
Tlf: 930 85 578 (Arthur Olsen)


Arena – Moss kirke- og kultursenter
Arena er et samlingssted for kirke- og kulturaktiviteter i Moss og tilbyr:
• Kathrines kafé (se også s. 15)
• Byens stille rom og tidebønner i Mariakapellet, et tårnrom med musikk og litteratur
• Bruktbøker til salgs
• Konserter, babysang, ungdomsaktiviteter og internasjonal vennskapsklubb.
• Hyggetreff for eldre arrangeres siste onsdag i måneden kl. 11:30 -13:30.

På kirkekontoret arbeider ansatte i Moss menighet, Moss kirkelige fellesråds administrasjon, prost og prostiprest i Vestre Borgesyssel prosti og Kirkens Bymisjon Moss.

Tlf:   69 24 82 60
E-post:   mosskirkekontor@mosskirke.no
Hjemmeside:  https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirken-i-moss-og-jeloy/menigheter/moss-menighet/om-menigheten/arena/ 


Bridge
Det er ulike bridgeklubber i Moss.

Mandag kl 18: Mandagsklubben -   Bridgens hus (samme bygg som Melløs stadion)
Tirsdag kl 18:  Moss Bridgeklubb -   Bridgens hus
Onsdag kl 18: Krapfoss Bridgeklubb- Rygge Frivilligsentral
Torsdag kl 18: Kambo Bridgeklubb-  Bridgens hus

Møt opp på den bridgeklubben du ønsker. Velkommen!

Kontaktinfo Moss Bridgeklubb:
Tlf: 69 27 13 96


Eldreakademiet
Eldreakademiet arrangerer månedlig foredrag over temaer som kunst, humanistiske fag, naturfag og samfunnsaktuelle spørsmål. I tillegg arrangeres eksterne arrangementer som turer, teater, opera og konserter.

Alle over 60 år kan bli medlemmer, så langt plassforholdene tillater det. Foreningen må begrense antall medlemmer, derfor er ventetid for medlemskap ca to år.

Tlf: 400 53 492 (sekretær)
E-post: post@eldreakademiet.no
Hjemmeside: http://www.eldreakademiet.no/ 


Moss Pensjonistforening
Moss Pensjonistforening er en forening for pensjonister som arrangerer møter med kulturelle og faglige innslag, trim for eldre og turer. I tillegg har foreningen et eget sangkor. Det finnes i tillegg andre pensjonistforeninger knyttet opp mot bedrifter og arbeidsplasser.

Tlf: 69 27 13 59/414 21 765 (leder)
E-post: moss.pensjonistforening@gmail.com 

Kontaktinfo til Moss Pensjonistforenings Sangkor:
Tlf: 957 049 48 (leder)
E-post: thovisjo@online.no

Hjelp til praktiske ting

Mange private firmaer tilbyr hjelp til praktiske ting som bortkjøring av avfall, rydding i hage, rengjøring, fotpleie, frisør, samt andre praktiske oppgaver. Se gule sider eller lokalavisen for aktuelle firmaer.


Hjelpemidler
Ved akutt eller varig nedsatt funksjon til å greie seg i hverdagen kan det være behov for hjelpemidler som krykker, rullator, rullestol med mer.

Ved behov for hjelpemidler i en kort periode, ta kontakt med hjelpemiddellager i Personalpartner.
Tlf: 483 295 92
E-post: hjelpemidler@personalpartner.no

For varig/langvarig behov for hjelpemidler, ta kontakt med kommunen for videre utredning og søknad.


Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet som andre til å være med på kultur- og fritidsarrangementer uten å måtte betale dobbelt pris. Ordningen gjelder personer med varig funksjonshemming, for eksempel bevegelseshemming, hørselshemming og synshemming. Svekket helsetilstand grunnet høy alder kvalifiserer ikke for ledsagerbevis.

Søknad om ledsagerbevis sendes til Moss kommune
v/ postmottak sammen med et passfoto av søker. Søknadsskjema og mer informasjon på www.moss.kommune.no  


Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
De som har stort behov for parkeringslettelse kan søke kommunen om parkeringstillatelse. Søknadsskjema og mer informasjon på www.moss.kommune.no 


Tilskudd til transport (TT-kort)
TT-kort er et tilbud til varig funksjonshemmede mellom 14 - 67 år. Eldre som har vesentlige vanskeligheter med å benytte rutegående transportmidler kan også få tildelt tilskudd til transport.

Søknadsskjema med nærmere kriterier fås ved henvendelse til Moss kommune på
tlf 69 24 80 00. Søknadsfristen er 1. oktober hvert år. 


Strøsand
Moss Frivilligsentral deler ut strøsand-bokser for eldre som ikke har mulighet til å skaffe seg strøsand på egen hånd. Kontakt Moss Frivilligsentral på tlf. 922 98 551 for nærmere informasjon.

Helse- og omsorgstjenester

Kommunale helse- og omsorgstjenester tildeles etter søknad. Alle søknader sendes til kommunens tjenestekontor. Det kan søkes om følgende tjenester:

• Hjemmesykepleie
• Ambulerende nattjeneste
• Trygghetsalarm
• Praktisk bistand
• Praktisk bistand og opplæring
• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• Dagsenter på Melløs bo- og servicesenter
• Døgnopphold på bo-  og servicesenter/bofellesskap
• Leilighet i bo- og servicesenter/ bofellesskap.
• Dagopphold for demente på Orkerød Sykehjem
• Korttidsopphold sykehjem
• Rehabiliteringsopphold
• Ambulerende rehabilitering i hjemmet
• Langtidsopphold sykehjem
• Avlastningsopphold/avlastningstjenester
• Omsorgslønn
• Støttekontakt
• Melløs aktivitetssenter
• Rustjeneste
• Psykisk helsearbeid

For søknadsskjema og mer informasjon se kommunens hjemmeside: http://www.moss.kommune.no/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester eller ta kontakt med kommunens tjenestekontor på telefon 69 24 80 00. Søknadsskjema kan også fås i resepsjonen i rådhuset.

Ergoterapi
Den kommunale ergoterapitjenesten tilbyr funksjons- og aktivitetsvurdering, og formidler hjelpemidler ved kortvarige og langvarige behov. De bistår med søknader til NAV og opplæring av hjelpemidlene.

Ergoterapeuter kan også bistå i forbindelse med prosjektering av nybygg og ved endring av bygg. De foreslår hensiktsmessige tiltak i boligen, det være seg ombygging eller hjelpemidler.

Ergoterapitjenesten vakttelefon: 474 71 597

Fysioterapi
Fysioterapeuter  arbeider med mennesker som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. Dersom innbyggere  ikke kan benytte seg av trening på de fysikalske instituttene med driftstilskudd, kan tilbud om fysioterapi gis i hjemmet.
Den kommunale Fysioterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling og trening, og flere rehabiliteringstjenester som hverdagsrehabilitering, ambulerende rehabilitering i hjemmet, og  gruppetilbud til brukere med ulike helseplager.
Rehabiliteringstjenesten er tilknyttet Peer Gynt Helsehus.
Tlf:   69 24 31 21 / 911 35 189

Vaksiner – smittevernkontor
Alle innbyggere over 65 år inviteres hver høst til å ta influensavaksine på to fastsatte dager på helsestasjonen i Moss. Utenom disse dagene vaksineres det etter avtale med Smittevernkontoret.

Det anbefales at befolkningen vaksinerer seg i forbindelse med reiser til utlandet. Dette både for å unngå sykdommer under reisen, men også for å unngå å ta med smittsomme sykdommer hjem igjen.

Smittevernkontoret har åpningstid til ulike tider i løpet av uken:
Mandag lik uke: kl. 10:00 - 14:15
Mandag ulik uke: stengt
Tirsdag, torsdag, fredag: kl. 08:30 - 14:30
Onsdager: stengt

Smittevernkontoret holder til i Kirkegata 14, inngang A.
Tlf: 69 24 83 29 (timebestilling tirsdag og torsdag)

Legevakt -  Mosseregionens legevakt
Legevaktens åpningstider er kl 16:00 - 08:00 på hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Legevakten har lokaler i Peer Gynts vei 84 (gamle Mosseporten sykehjem).

Daglegevakt har åpningstid mellom 8:00 - 16:00 på hverdager.

Telefonnummer til legevakten og daglegevakten for alle som oppholder seg i Østfold er 116117.
Alle som oppholder seg utenfor Østfold må ringe 69 25 33 33.

For å yte best mulig hjelp, oppfordres alle til å ringe på forhånd.
Ved livstruende sykdom/skade ring 113.

Fastlegeordningen
Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Ved å bruke tjenesten MinFastlege (https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/visloginside.do) kan man finne og bytte fastlege selv. Der kan man også finne ut hvilken fastlege en har, se fastlegens adresse og telefonnummer, bytte fastlege, melde seg inn eller ut av ordningen, søke etter fastlege etter forskjellige kriterier, se hvor mange bytter som gjenstår og se hvem man har hatt som fastlege tidligere.

Møteplasser
Café Care – åpen kafé i bo- og servicesenter i Storgata
I 1. etasje på Skoggata bo- og servicesenter ligger Café Care som serverer lunsjretter, kaker og annet godt mellom kl 09:00 og 15:00. Den er til fri benyttelse for alle som måtte komme forbi.

Tlf: 459 06 10 
Facebook: /Café Care Skoggata 


Eldreliv
Eldreliv retter seg mot de eldste eldre som er alene og som i liten grad benytter seg av tilbud i nærmiljøet. Eldreliv arrangerer møteplasser, turer, aktiviteter, trim og kulturelle opplevelser.

Tlf: 405 56 770
E-post: post@eldreliv.no
Hjemmeside: http://moss.frivilligsentral.no

Kathrines kafé, Arena
Kathrines Kafé er en hyggelig møteplass på Arena kirke- og kultursenter. Her kan noe av atmosfæren fra sjømannskirka med nystekte vafler og alltid nykokt fairtradekaffe på kanna oppleves. Her finnes tidsskrifter og bruktbøker til låns ved bordet og til salgs. Kafeen drives i stor grad av frivillige i sammen med staben på Arena. Lunsjmeny, lørdagsgrøt og nystekte vafler!
 
Åpen tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag kl. 11:00-15:00.
 
Tlf. 917 91 034 (diakon) 
E-post: ragnhild.stranden@mosskirke.no
Hjemmeside:  https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/kirken-i-moss-og-jeloy/menigheter/moss-menighet/om-menigheten/arena/
 

Kulturcafeen på Skarmyra allaktivitetshus
Kulturcaféen på allaktivitetshuset er en moderne og hyggelig café med en spennende og smakfull meny. Caféen er åpen på hverdager og lørdager.
 
Noen lørdager arrangeres ettermiddagskonserter og andre arrangementer som har blitt svært populære.
 
Det er også demenskafe i kafeen på allaktivitetshuset enkelte lørdager – et hyggelig treffsted for pasienter og pårørende hvor også fagpersoner er tilstede for evt. spørsmål.
Se kommunens hjemmesider for mer informasjon.
 
 
Moss Frivilligsentral
Frivilligsentralen i Skoggata 24 formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, noen trenger hjelp, og andre ønsker å hjelpe. Sentralen organiserer en rekke aktiviteter for eldre, barn, innvandrere og andre som ønsker kontakt med en frivillig eller et sosialt nettverk. Aktiviteter er bl.a. strikkekafé, besøksvenner med mer. 
 
Tlf: 922 98 551
E-post: post@moss.frivilligsentral.no
Hjemmeside: http://moss.frivilligsentral.no
 
 
Velferdssentralen
Velferdssentralen i Sykehusgata 10 er et tilbud til alle over 55 år. Det tilbys varierte aktiviteter alle ukedager, i tillegg til dagens aviser, bøker til utlån, frukt, kaffe og vafler. Det er snekkerbod, dataopplæring m.m.
 
Tlf. 954 23 241
E-post: velferdssentralen@online.no
Hjemmeside: www.velferdssentralen.net
Humanitære organisasjoner

 

Mange av de humanitære organisasjonene har møter og aktiviteter, for medlemmene og for andre. Det finnes en rekke organisasjoner i Moss, her er noen av dem:
 
Frelsesarmeen, avd. Moss
Frelsesarmeen arrangerer blant annet formiddagstreff med andakt og lunsj for eldre 60 +, torsdager like uker kl. 11.
 
Tlf: 92 46 95 80 
E-post: moss@frelsesarmeen.no 
Hjemmeside:
http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/menigheter_korps/hoyre_kolonne/divisjonene/sentral/hoyre_kolonne/vare_tilbud/moss_korps/

 
Kirkens Bymisjon Østfold, avd. Moss
Tlf: 995 25 17 (avdelingsleder Odd Kjetil Valen)  
E-post: moss@bymisjon.no   
Hjemmeside: http://www.bymisjon.no/byer/ostfold/
 

Kiwanis Club Moss
Tlf:    905 54 958 (leder)
E-post:   moss@kiwanis.no
Hjemmeside:   www.kiwanis-moss.no
 
Kiwanis Club Moss Jalund
Tlf:   482 06 260 (leder)
E-post:   jalund@kiwanis.no
 
 
Lions Club Moss
Lions er en verdensomspennende frivillig humanitær organisasjon med lokallag i Moss.
 
Hjemmeside: http://www.lions.no/
Hjemmeside lokallag Moss: http://www.lions.no/club/show/Moss/434/43573
 
 
Moss og Jeløy Sanitetsforening
Tlf: 482 89 878  
 
 
Moss Røde Kors
Hjemmeside: https://www.rodekors.no/moss

Tros- og livssynssamfunn/menigheter

Det finnes en rekke tros- og livssynssamfunn i Moss. Mange av menighetene arrangerer eldretreff, kirkeskyss osv.

 

 

 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner

Det finnes mange  brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, pasientorganisasjoner og selvhjelpsgrupper i Moss. Her nevnes noen av dem.

Anonyme alkoholikere (AA)
På hjemmesidene til Anonyme alkoholikere informeres det om at Moss AA-gruppe har møte onsdager kl.19 og søndager kl. 18 i Værlegt. 34, Moss.

Tlf: 911  77  770 (opplysningstelefon)
E-post: servicekontoret@anonymealkoholikere.no
Hjemmeside: www.anonymealkoholikere.no 


Anonyme narkomane (NA)
NA har møter fredager og søndager kl. 18:30 - 20:30 i Storgaten 24.

Tlf: 905 29 359 (hverdager 17-19)
E-post: telefon@nanorge.org
Hjemmeside: http://nanorge.org/kontakt/ 


Brystkreftforeningen
Tlf: 926 27 680 (leder)  
E-post: sandra.bolghaug@outlook.com
Hjemmeside: http://brystkreftforeningen.no/ostfold/brystkreftforeningen-moss
Facebook:
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F547545742058537%2F 


Diabetesforbundet Moss og omegn
Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon for de som har diabetes og andre som er interessert i diabetes. Diabetesforbundet har lokallag i Moss.

Hjemmeside: http://diabetes.no/ 
Leder: Karin Johnsen
Tlf: 930 62 424
E-post: kar-jo3@online.no

Sekretær: Eva Flørsheim
Tlf: 936 46 802
E-post: efloersheim@gmail.com 


Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. FFO Østfold holder til på Borgenhaugen ved Sarpsborg.

Tlf: 69 14 09 60 og 920 86 524 (tirsdag og onsdag) 
E-post: post@ffo-ostfold.no
Hjemmeside: http://www.ffo.no/ 


Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
HBF er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund. HBF arbeider for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende. HBF har lokallag i Østfold.

Hjemmeside: http://www.hbf.no/ 


Landsforbundet for pårørende innen psykiatrien (LPP) 
LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP har lokallag i Moss.

Tlf: 913 30 169 (leder Svein Gurvin) 
E-post: post@7k.no
Hjemmeside: http://lpp.no/moss/ 


Landsforbundet for hørselshemmede
Landsforbundet for hørselshemmede er verdens største hørselsorganisasjon. Arbeider for å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede.

Hjemmeside:   https://www.hlf.no/ 


Landsforbundet for nakkeskadde (LFN)
LFN er tilsluttet Norges Handikapforbund og har lokallag i Østfold.

Hjemmeside: http://lfn.no 


Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke og deres pårørende. LHL har lokallag i Moss. Månedlige medlemsmøter.

E-post: lhl.moss@lhl.no
Hjemmeside: https://www.lhl.no/lhls-lokallag/ostfold/lhl-moss-og-omegn/ 


Mental helse
Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental helse har et lokallag for mosseregionen, og har fast møtested i Kirkegata 17 i Moss fredager kl. 13:00 – 15:00.

Tlf: 917 51 875 (leder Grethe Johansen)  
E-post: moss@mentalhelse.no
Hjemmeside: http://www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/oestfold/lokallag/moss-rygge-raade-og-vaaler 


Moss Kreftforening
Tlf: 69 25 15 72 (leder Signe Opstad Kjøniksen)


Moss og omegn demensforening
Tlf:    951 72 069 (leder Eva Jensen).  
E-post:   ev-jen@frisurf.no
Facebook:  //moss-og omegn demensforening
 

Norsk revmatikerforbund - Moss og omegn revmatikerforening
Norsk revmatikerforbund er en pasientorganisasjon som arbeider for de med revmatisme og muskel- og skjelettplager. Norsk revmatikerforbund har lokallag i Østfold og Moss, Rygge og Våler.

Tlf: 410 14 307
E-post: mossogomegn.ost@revmatiker.org
Hjemmeside: http://www.revmatiker.no 


Multippel Sklerose-forbundet
MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). MS-forbundet er en organisasjon for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte. Det er lokallag i Moss.

Hjemmeside:   http://www.ms.no/ 


Norges blindeforbund
Norges Blindeforbund er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon med lokallag i Østfold og Moss.

Hjemmeside: https://www.blindeforbundet.no/
Tlf: (415 61 686 leder Live Halmstad)


Norges Handikapforbund
Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon.
NHF har et eget lokallag i Moss og omegn som har medlemsmøter en gang i måneden med ulike tema. Åpent for medlemmer og interessenter.

Hjemmeside: http://www.nhf.no/
E-post: simen.a@online.no 


Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) - Moss distriktslag
NFU arbeider for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemming og er en høringsinstans i saker som berører mennesker med utviklingshemning.

Leder: John Wiggo Tønnessen
Tlf: 64 86 80 37/900 33 908 
E-post: wig-toe@online.no 

 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner (SAFO)
SAFO består av Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norges Handikapforbund.

Hjemmeside: http://www.safo.no/ 


Sorg og omsorg i Mosseregionen
Det avholdes sorggrupper og arrangeres temakvelder om sorg. Ta kontakt for mer informasjon.

Tlf: 917 91 034 (Moss menighet)
Tlf: 922 98 551 (Frivilligsentralen).

Aktuelle nettadresser

Advokatvakten:                              http://www.advokatvakten.no/
Fylkesmannen i Østfold:                https://www.fylkesmannen.no/ostfold/
Kirkens SOS:                                 https://www.kirkens-sos.no/
Krisesenteret i Moss:                     http://www.mosskrisesenter.no/
Om overformynderi:                       http://overformynderi.no/
Pasient- og brukerombudet:          https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet
Telefonkontakt for eldre og uføre: http://www.telefonkontakt.no/ tlf. 22 41 02 30
Vern for eldre:                                http://www.vernforeldre.no/

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104