Folkehelsearbeid i Moss

Moss har felles kommuneplan med Rygge, Råde og Våler for perioden 2011 - 2022. Levekår og folkehelse er ett av fire satsningsområder i Kommuneplan for Moss 2011 – 2022.

Vårt felles mål er:
I 2022 preges mosseregionen av levende lokalsamfunn med aktive og engasjerte innbyggere og velfungerende og målrettede tjenester;

med følgende delmål:
• Sosial rettferdighet og livskvalitet for alle.
• Positiv sosial kapital og god integrering i et samarbeid med frivillig sektor.
• Selvhjulpne eldre gjennom fysisk planlegging og styrket sosial aktivitet.
• Økt vekst og kompetanse gjennom et flerkulturelt samfunn.
• Universelt utformede møteplasser og uteområder for allmenn bruk med Vansjø som senter for friluftsaktivitet.
• Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet for å dempe veksten i offentlig tjenesteproduksjon innen helse- og omsorgsområdet.
• Barn og unge skal vokse opp i utviklende miljøer og bidra aktivt i lokalsamfunnene.

Innenfor de ulike målene er det formulert en rekke strategier og tiltak som er retningsgivende for folkehelsearbeidet.

Oversikt over folkehelsen
I henhold til folkehelseloven § 5 skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen. Det skal utarbeides et oversiktsdokument hvert fjerde år som skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og ligge til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet.


For å ha løpende oversikt over folkehelse og levekår i Moss kommune, rulleres oversiktsdokumentet over folkehelse og levekår årlig.

Befolkningsoversikt 2015. Folkehelse og levekår ble behandlet i bystyret i Moss 4. april 2016. Denne ble rullert høsten 2016. Begge utgavene finner du i menyen til høyre.

Folkehelseprofiler
Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommune og fylke. Folkehelseprofilene skal bidra til at lokale myndigheter får oversikt over folkehelsetilstanden i sin kommune.

Folkehelseprofilene for Moss er lenket i meny til høyre.

Partnerskap Østfoldhelsa
Moss kommune har inngått partnerskapsavtale for folkehelsesamarbeid, Østfoldhelsa, med Østfold fylkeskommune. I partnerskapet inngår også de andre kommunene i Østfold, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets, frivilligsentralene og fylkeskommunen.

Partnerskapet skal styrke det helhetlige og tverrsektorielle folkehelsearbeidet, med vekt på å utjevne sosiale ulikheter i helse. I avtalen framgår partenes ansvar, oppgaver og forventede resultater.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104