Viktig informasjon om SFO

1. juni er søknadsfrist for ny eller endret SFO-plass for skoleåret 2020/2021.

Du må søke om SFO-plass hvis:

  • barnet ikke har SFO-plass fra før
  • hvis du ønsker å endre størrelse på SFO-plassen
  • hvis barnet har en SFO-plass som ikke tilbys neste skoleår

Søknad eller endringer av SFO-plass gjøres gjennom Visma Flyt Skole. 
Her kan du logge inn og sende søknad.

Mulighet for å søke om gratis SFO-plass

Moss kommune har gratis oppholdsbetaling i de kommunale skolefritidsordningene (SFO) for familier med en samlet personinntekt under 3G,. Dette utgjør en inntekt som per i dag er på kr 299 574,- Du kan lese mer om ordningen og søke her:

https://www.moss.kommune.no/har-du-barn/skole-og-utdanning/sfo/gratis-sfo/

Redusert åpningstid på SFO

I perioden med ekstra smitteverntiltak overfor Covid 19, har skolene sett seg nødt til å ha redusert åpningstid. Dette for å ivareta kravene om mindre grupper og adskilte kohorter også på SFO. Det betyr at det tilbys morgen SFO kun for barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og at SFO stenger tidligere. Foreldrebetaling gjelder som vanlig.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/barnehager-og-sfo-kan-ha-kortere-apningstid/id2698905/

Oppsigelse av SFO-plass i særlige tilfeller

Det kan søkes om oppsigelse av SFO-plass med virkning fra 01. eller 15. i hver måned i denne perioden hvis familien har «vesentlig redusert betalingsevne som følge av koronakrisen.»

Oppsigelse og oppgitt søknadsgrunn sendes skriftlig til rektor ved den enkelte skole.