Moss kommune

Vedtekter SFO

Inntil 15. august gjelder vedtekter for SFO fra gamle Rygge- og Moss kommuner. 

VEDTEKTER FOR MOSS KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER

Vedtatt av Moss kommunestyre 13.februar 2020

Gjelder fra 15. august 2020

 

1. Vedtekter for skolefritidsordningen i Moss kommune

Vedtektene for skolefritidsordningen fastsettes av kommunen. Vedtektsendringer skal forelegges skolenes samarbeidsutvalg til uttalelse før endelig behandling av Moss kommunestyre. Det kan søkes om dispensasjon fra vedtektenes bestemmelser. En slik søknad behandles av rådmannen.

Vedtektene skal gjøres kjent for alle som har barn i skolefritidsordningen.

Foreldre må bekrefte at de er kjent med vedtektenes innhold.

 Vedtektene skal regulere, jfr. Opplæringslovens §13.7: Skolefritidsordninga

«Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om

a. eigarforhold

b. kven som er opptaksmyndigheit

c. opptakskriterium

d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen

e. foreldrebetaling

f. leike- og opphaldsareal

g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid

h. bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak frå kravet.

Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.”

Vedtektene er forskrifter og forvaltningslovens regler for forskrifter må følges når vedtektene skal fastsettes.»

2. Eierforhold og opptaksmyndighet

Skolefritidsordningen eies av Moss kommune og drives etter skolens verdigrunnlag og de retningslinjer som er vedtatt. Hovedutvalg for oppvekst og utdanning er ansvarlig styringsorgan for kommunens SFO-tilbud. Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rådmannen
Rektor (virksomhetsleder) ved den enkelte skole er administrativ og faglig ansvarlig for den enkelte SFO. Ved hver skole skal det være en daglig leder. Lederen har ansvar for å ivareta daglig faglig og personalmessig drift.
Opptaksmyndighet er delegert til rektor ved hver skole.
Det fattes enkeltvedtak om tildeling av plass, endring av plass og oppsigelse av plass. Vedtak som er fattet av administrasjonen kan påklages i henhold til gjeldende delegeringsreglement.

3. Leke- og oppholdsareal


Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. De fysiske omgivelsene må inneholde mange og varierte væresteder/ lekesteder der barna kan sette sitt preg på arealene.
 

4. Opptakskriterier

Alle elever på 1.-4. års trinn som søker skal tilbys plass på SFO. Dette samme gjelder barn med særskilte behov på 1.-7. års trinn.
Barnets særskilte behov må dokumenteres av sakkyndige. (F.eks. lege, pedagogisk-psykologisk tjeneste m.m.)
All gjeld til Moss kommune for opphold i barnehage eller SFO må være innbetalt eller det har blitt inngått nedbetalingsavtale, før det tildeles plass.

Alle barn fra 1. til og med 4. trinn som oppfyller disse betingelsene skal få plass ved SFO.

5. Oppsigelse av skolefritidsplassen

Vedtak om tildeling av SFO-plass gjelder helt til foresatte sier opp plassen, dog begrenset til utgangen av 4. års trinn.

Gjensidig oppsigelsestid er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. eller 15. I måneden. Oppsigelse skal være skriftlig. Endringer i oppholdstid må søkes skriftlig til skolen med 1 måneds varsel med virkning fra den 1. eller 15. i påfølgende måned.    

Plassen kan ikke sies opp eller endres etter 1. april for inneværende skoleår, unntatt ved flytting fra kommunen.

SFO-eier kan si opp plassen ved manglende innbetaling og ved overskridelse av vedtektene.

6. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

Normalåpningstid i SFO er minst 9 timer daglig innenfor tidsrommet 07.00 – 17.00 (inklusive undervisningstiden). Samarbeidsutvalget på den enkelte virksomhet fastsetter åpningstiden innenfor rammen hovedutvalget for oppvekst og utdanning har satt.

SFO er åpen mandag til fredag hele året med følgende unntak:

  • 2 uker feriestengt i juli måned
  •  Høytids- og helligdager
  • Julaften, mellom jul og nyttår samt mandag, tirsdag og onsdag i påskeuka
  • 5 dager i løpet av skoleåret for planlegging og skolering av ansatte. Dagene følger skoleruta.


7. Sommeråpning og ferieavvikling

SFO har stengt i uke 29 og 30. Resten av skolenes sommerferie holdes SFO åpent. Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av skoleåret og 3 av disse må være sammenhengende. 2 av disse tas ut i de ukene SFO har feriestengt, øvrige feriedager kan tas ut fleksibelt. SFO er stengt i romjul og dagene før skjærtorsdag. Disse dagene regnes som en av de fire ferieukene.

8. Tilbud av SFO-plass

Det tilbys følgende plasser:

  • 100 % plass (helårsplass) 
  • Skoleårsplass - hel plass (fri i skolens ferier)
  • Skoleårsplass - ettermiddagsplass (fri i skolens ferier)
  • 60 % plass (3 dager i uka, hele året) 
  • 40% plass (2 dager i uka hele året)
  • Mulighet for kjøp av enkeltdager

9. Finansiering av skolefritidsordningen

Utgiftene til skolefritidsordningen dekkes gjennom foreldrebetalingen. Egenbetalingen er begrenset til maksimalt å dekke kommunens utgifter. Kommunen dekker ekstrautgiftene for barn med særskilte behov, det vil si utgifter utover ordinær foreldrebetaling.

Det skal betales for opphold inkludert mat i henhold til de satsene og det betalingsreglement som til enhver tid er vedtatt politisk.

For søsken som har samme bostedsadresse gis det moderasjon på 25 % av ordinær betaling fra og med barn nr 2 og tildeles det/de søsken med den største SFO-plassen.

Sammenhengende sykdom utover 1 måned legitimert av lege og attestert av rektor gir betalingsfritak for fraværsperioden.

SFO året starter 15. august. Oppstart på SFO er mulig fra 1. august for elever som begynner på

1. trinn.  Dette utløser en ½ måneds betaling for barn som ikke har barnehageplass til 14. aug.

10. SFO-tilbud for elever med særskilte behov på 5.-7. års trinn

Kommunen skal ha skolefritidsordning for elever med særskilte behov på 5.-7. års trinn. Tilbudet er et enkeltvedtak og må dokumenteres fra lege, spesialist etc. Tilbudet er gratis.

11. Bemanning

SFO skal ha en veiledende grunnbemanning på ett årsverk pr. 22 hele plasser.

Personale som skal ivareta barn med særlige behov tilsettes utenom ordinær bemanning.

12. Ledelse

Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet. Rektor er skolefritidsordningens administrative og pedagogiske leder.

Rektor kan delegere myndighet til en særskilt leder for skolefritidsordningen. Dette fratar likevel ikke rektor ansvaret for skolefritidsordningen, og rektor har instruksjonsmyndighet overfor lederen for skolefritidsordningen.

13. Politiattest og taushetsplikt

Alle som skal tilsettes i skolefritidsordningen, må legge fram politiattest som viser om han eller hun er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for slike overgrep, kan ikke bli tilsatt i skolefritidsordningen, jfr. opplæringsloven § 10.9

De som har sitt virke i skolefritidsordningen, har taushetsplikt etter reglene om

taushetsplikt i forvaltningslovens § 13 til 13 f.

14. Enkeltvedtak knyttet til skolefritidsordningen

Tildeling av plass, avslag på søknad om plass og oppsigelse av plass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Avhengig av hvordan vedtektene og enkeltvedtak om inntak er formulert, vil også forvaltningsloven § 35 om omgjøring av vedtak uten klage kunne komme til anvendelse.

15. Barns rett til medvirkning

Barnekonvensjonen artikkel 12 gir barnet rett til å si sin mening og bli hørt. Barna skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av innholdet samt i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet ved skolefritidsordningen.

16. Inne- og utemiljø i skolefritidsordningen

Bestemmelsene i kapittel 9a i opplæringsloven gjelder også for skolefritidsordningen. Dette betyr at alle elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring

Lokaler som brukes til skolefritidsordningen, skal være tilpasset den aktiviteten som drives.

17. Legemiddelhåndtering i skolefritidsordningen

For at et barn som har behov for hjelp til å ta legemidler skal kunne benytte seg av tilbudet, har skolefritidsordningen plikt til å sørge for slik hjelp når barnet oppholder seg i der.
Det vises til gjeldende retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehager og grunnskoler i Moss kommune.

18. Skyss til skolefritidsordningen

Barn som har plass i skolefritidsordningen og som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Retten gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolefritidsordningen. Retten gjelder ikke i skoleferiene.
Funksjonsfriske barn har ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen, jfr. OPL §7.3

19. Forsikring

Barn i skolefritidsordningen er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det oppstår skader under opphold i SFO eller deltagelse i aktiviteter arrangert av SFO.

20. Om vedtektene

Vedtektene skal gjøres kjent for alle som har barn i skolefritidsordningen. Foresatte må bekrefte at de er kjent med vedtektenes innhold.

Vedtektsendringer skal forelegges skolenes samarbeidsutvalg til uttalelse før endeling behandling av kommunestyret.

Det kan søkes om dispensasjon fra vedtektenes bestemmelser. En slik søknad behandles av rådmannen.

Vedtektene er vedtatt i Moss kommunestyre 13.februar 2020 og erstatter tidligere vedtekter for skolefritidsordninger i Rygge og Moss.