Moss kommune

Særskilte behov

Skjema for henvisning til logoped -lavterskel. (DOCX, 34 kB)

Henvisning til PPT (PDF, 134 kB)
Henvisning til PPT (DOCX, 39 kB)

Henvisning til sakkyndig vurdering (PDF, 182 kB)
Henvisning til sakkyndig vurdering (DOCX, 49 kB)

Pedagogisk rapport grunnskole (PDF, 197 kB)
Pedagogisk rapport grunnskole (DOCX, 48 kB)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven):

Kapittel 5. Spesialundervisning

§ 5-1. Rett til spesialundervisning

Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.