Moss kommune

Barnevernets organisering i Moss

Barnevernleder: Hege Rytter Jakobsen

I staben til barnevernleder er det to rådgivere; en økonomirådgiver og en rådgiver for fag og kvalitet.

Avdeling mottak  

Avdelingsleder: Anita Gansmo Braathen

Avdeling mottak behandler alle meldinger som kommer til barneverntjenesten, håndtere nye akutte henvendelser på dagtid og gjennomfører mindre omfattende undersøkelser. Avdelingen gir også råd og veiledning til innbyggere og samarbeidspartnere, og er tilgjengelige på egen dagvakttelefon. Avdelingen er ansvarlig for store deler av det utadrettede arbeidet med å veilede og gjøre tjenestens arbeid kjent for aktuelle interessenter og samarbeidspartnere. 

Avdeling undersøkelse og tiltak 1 og 2  

Avdelingsledere Elisabeth Hammer og Anders Reinholdt

Avdelingene gjennomfører undersøkelser, vurderer barnets omsorgssituasjon og om barnet og familien har  behov for hjelp fra barnevernet.  Avdelingen iverksetter tiltak og følger regelmessig opp om hjelpen fører til ønsket endring.

Avdeling omsorg 

Avdelingsleder: Ketil Øyen

Avdeling omsorg er i hovedsak ansvarlig for barn som bor utenfor hjemmet.  Avdelingen har det løpende og helhetlige ansvaret for oppfølging av barnet i fosterhjem. Dette innebærer bl.a at de skal følge utviklingen til barnet og foreldrene, tilrettelegge for og eventuelt ha tilsyn med og avholde samvær mellom barnet og familien. Avdelingen skal også koordinere hjelpeapparat og barnehage/skole rundt barnet og vurdere om barnet kan tilbakeføres til sine biologiske foreldre. 

I avdeling omsorg er det en egen fagkonsulent som jobber spesielt med fylkesnemndssaker og rettsprosesser.

Avdeling ressurs 

Avdelingsleder: Signe Gustavsen

Tjenestens veiledere tilhører ressursavdelingen og de gir veiledning til familier i barnevernet. De har en bred kompetanse og erfaring, og de tilpasser hjelpen til hver enkelt familie.  Avdelingen har tilknyttet en egen fagkonsulent med ansvar for fagutvikling.

I denne avdelingen er også våre kontorfaglige. De har ansvaret for all post, utbetalinger og kontrakter med oppdragstakere. 

Interkommunal barnevernvakt 

Moss kommune har en barnevernvakt sammen med Våler og Råde. De ansatte er her tilgjengelige mandag -fredag kl. 15:00-08:00, helger og helligdager. Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • vold eller er vitne til vold
  • seksuelle overgrep
  • foreldre som ruser seg
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsgifte
  • annen alvorlig omsorgssvikt

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til den kommunen barnet bor i
  • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt

Videre vil barnevernvakten vurdere om det er best å dra hjem til familien det gjelder eller at oppfølging skjer hos barneverntjenesten påfølgende dag.

 

Kontaktinformasjon til Moss barneverntjeneste