Barnehageopptak

Her kan du søke om barnehageplass Her kan du svare på tilbud om barnehageplass

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling

Når du får tilbud om barnehageplass må du svare innen fristen, ellers mister du plassen.
Hvis du får tilbud om overføring til annen barnehage må du si opp plassen i din gamle barnehage.

Hovedopptak

 • Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.
 • Oppstart er nytt barnehageår (15. august).
 • Søknadsfristen er endelig, og etter denne datoen er det ikke mulig å endre søknaden.
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut fortløpende. Opptaksprosessen er omfattende, og det kan ta noe tid før du mottar svar.
 • Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert tilbud. Den lovfestede retten gjelder når det er søkt innen fristen, og barnet fyller ett år senest 30.november inneværende år. Barn som er født i september, oktober og november har rett på plass fra den måneden barnet fyller ett år.
 • Søknader som er sendt inn etter 1.mars blir ikke behandlet før hovedopptaket er avsluttet. Disse vil bli behandlet i det løpende opptaket.
Løpende opptak
 • Søknader som kommer gjennom året blir vurdert fortløpende. Dersom det er ledig plass i en av barnehagene det søkes i vil det sendes ut tilbud om plass.
 • Hvis det ikke er ledige plasser, vil dere bli stående på venteliste. Dere får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
 
Prioritert opptak
 • Prioritet ved opptak etter barnehagelovens §13:
  "Barn med nedsatt funskjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage"
 • Dokumentasjon sendes til: Moss kommune, barnehagemyndigheten, PB 175, 1501 Moss
   

Søknad om endring av plasstype og bytte av barnehage

 • Det søkes elektronisk via foreldreportalen, innen 1. mars hvert år for å bli vurdert i hovedopptaket.
 • Det kan også søkes utenom hovedopptak. Søknadene vil da bli vurdert fortløpende, avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage.
 • Dersom du av ulike årsaker ønsker å bytte barnehage er dette mulig så lenge byttet gjelder mellom barnehager i Moss kommune.

  Ved tilbud om overføring til annen barnehage skal du si opp barnehageplassen du har fra før.