Barnehagemyndighet og tilsyn

Barnehagemyndighetens rolle
Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Kontaktinformasjon

Eva Eek 
Tlf: 90537044
E-post: eva.eek@moss.kommune.no

Stine Svartdahl
Tlf: 41627198
E-post: stine.marie.svartdahl@moss.kommune.no

I Moss er rollen som barnehagemyndighet tillagt en egen avdeling tilknyttet kommunalområdet oppvekst og utdanning, enhet barnehage. De ansatte har barnehagefaglig kompetanse, og lang erfaring fra arbeid i og med barnehager.

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om retting av uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til uforsvarlige forhold for barna.

Tilsyn
Tilsyn er kontroll av at alle barnehagene i kommunen drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, og innenfor sin godkjenning. Alle barnehager er godkjente etter barnehagelovens §§ 10 og 11.

Målet med tilsyn er at barnehagene etablerer en praksis som er i tråd med regelverket, og skal sikre god kvalitet i barnehagene.