Avdeling pedagogisk veiledning og kvalitet for barnehagene i Moss

Avdeling pedagogisk veiledning og kvalitet ble etablert januar 2020, og er et lavterskeltilbud til alle barnehagene i Moss. Avdelingen er tilknyttet enhet barnehage og holder til i Kirkegata 14 i Moss.

Avdelingen består av ansatte med ulik fagkompetanse med bakgrunn fra barnehage og pedagogisk psykologisk rådgiving.
«Pedagogisk veiledning og kvalitet - PVK, har et overordnet mandat om å bidra til en inkluderende praksis i barnehagene i Moss. Arbeidet med å skape en inkluderende praksis omhandler samtidig forbedring av kvaliteten på det ordinære allmennpedagogiske tilbudet. PVK tilbyr, i tillegg til veiledning, kompetanseheving i form av kurser, fagsamlinger og lederstøtte for å styrke en inkluderende praksis.

Vårt mål er å bidra til at barn i barnehage har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø.

Kontaktinformasjon

Pedagogisk veiledning og kvalitet
Moss kommune

Avdelingsleder:
E-post: anne.sorlie@moss.kommune.no
Telefon: 90529922

Vi ønsker å:

Ha forskningsbasert kunnskap om faktorer som fremmer et godt læringsmiljø.

Ha gode veilednings- og kommunikasjonsferdigheter.

Ha et systemisk perspektiv - med vekt på organisasjonsutvikling og kompetanseheving.

Fokus på den allmennpedagogiske praksisen og kvaliteten.

Avdelingens tjenester gis som kompetanseutvikling, lederstøtte, kurs, veiledning for nyutdannede og som veiledning knyttet til barnegrupper eller enkelt barn i barnehagene. Avdelingens arbeid er knyttet til det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagene. Barn som trenger særlig oppfølging henvises til PPT eller andre instanser.
 

Barnehagenes veiledningsteam

I Moss kommune har alle kommunale og private barnehager mulighet for å henvende seg til barnehagenes veiledningsteam.

Tilbudet, som er en ressurs hvor rådgivere arbeider sammen med personalet i barnehagen, er for å styrke læringsmiljøet i barnegrupper eller rundt enkeltbarn. Målet er å etablere tidlig og god hjelp slik at det ordinære barnehagetilbudet kan ivareta barn i et inkluderende og tilpasset miljø.

Barnehagenes veiledningsteam kan gi veiledning innenfor forskjellige områder, som f. eks lek- og læringsmiljø, relasjoner og samspill, språk og språkstimulering. Tilbudet baserer seg på at barnehagene henvender seg med ønske om «hjelp til selvhjelp» eller forbedringsarbeid. Dersom man ønsker hjelp i saker hvor man jobber rundt et enkelt-barn må barnehagen innhente skriftlig samtykke fra foresatte. Samtykket er barnehagens ansvar, og det skal oppbevares i barnehagen. Barnehagen er eier av saken og har ansvar for å dokumentere arbeidet der det er hensiktsmessig

Tidlig innsats forstås her som at miljøet rundt barnet eller barna (de voksne) må gjøre en innsats for å hjelpe barn på et tidlig tidspunkt i barns liv. Veiledningsteamet gjennomfører ikke utredninger av enkelt-barn. I saker hvor man ser at et barn har behov som ikke kan avhjelpes innenfor et ordinært tilbud må kommunens sakkyndige instans involveres.
 

Barnehagenes veiledningsteam skal:

• være et bidrag til, og støtte opp under inkludering og tilrettelegging i barnehagenes ordinære tilbud / miljø

• være lett tilgjengelig

• være en refleksjons- og drøftingspartner knyttet til leke- og læringsmiljø og voksenrollen

Barnehagens leder kan ta kontakt med veiledningsteamet via e-post eller ta kontakt per telefon.

Skjema for henvendelse til barnehagens veiledningsteam. (PDF, 137 kB)

Meldeskjema sendes til: anne.sorlie@moss.kommune.no
 
Kompetanseheving
 

Avdeling pedagogisk veiledning og kvalitet tilbyr kompetanseheving til barnehageansatte i Moss. Tilbudet retter seg til private og kommunale barnehager. Vi tilbyr kursrekker og kompetanseheving innenfor områder som: språk, relasjoner, trygt barnehagemiljø etc. Vi har også tilbud om veiledning for nyutdannede og lederstøtte.

Her kan du lese mer om vårt tilbud:

 

Kompetansetilbud for barnehagene 2020-2021 i PVK (PDF, 13 MB)