Moss kommune

Trerekken langs sjøbadet felles i starten av november

Poppler i Sjøgata Kenneth Thomassen.png Vi må felle trærne på grunn av sikkerhetshensyn, trærne vil bli felt i tidsrommet 3-5 november 2021.

Faglig vurdering viser at trærne er i en slik forfatning at de utgjør en fare for omgivelsene.
Det vil bli plantet nye trær av typen spisslønn (Acer platanoides) i samme område på våren 2022 når forholdene ligger til rette for det.   

Bakgrunn til fellingen og planting av nye trær: 

Trærne mellom Sjøgata og gangveien er av typen Kanadapoppel (Populus x canadensis) og de har en relativt kort levetid. De vokser fort og utvikler sprø ved med lavere styrke.  Disse trærne har i tillegg blitt utsatt for ulemper på grunn av sin plassering mellom trafikkert bil- og gangvei. En av de største har vært mekanisk påkjenning fra brøyting og trafikk, i tillegg har røttene begrenset mulighet for utvikle seg mellom bil- og gangvei og jorden har blitt komprimert ved røttene på grunn av all trafikken. Vinterstid har også trærne og røttene blitt utsatt for salt og steinsprut.

Ved sterk vind har vi erfart at det har falt ned større grener fra trærne og har derfor leid inn et autorisert arboristfirma for å utarbeide og skrive en rapport på trærne og deres tilstand. Rapporten avdekket at 10 av de 18 trærne i trerekken er i så dårlig forfatning at de pr. i dag utgjør en stor risiko for sikkerheten i sine omgivelser, og at en brekkasje (større greiner eller stamme knekker) er svært sannsynlig i nærmeste framtid. 

Når forholdene ligger til rette for det vil det plantes ut nye trær av typen spisslønn (Acer platanoides) i samme område våren 2022. Vi vil plante ut modne trær på ca. 3 meter slik at området igjen vil få tilbake sitt uttrykk etter fellingen. Helt spesifikk plassering for de nye trærne er ikke besluttet. De vil bli plassert i samme område langs veien, men det skal også tas hensyn til trærnes levevilkår og infrastruktur i området. 

Hvordan vil fellingen av trærne skje:

Veien vil bli stengt med skiltplan, og trærne felles fortløpende i perioden 3 - 5 november 2021. 
Det vil settes opp sperringer og vi vil ha folk til stede som passer på slik at ingen går i nærheten i det et tre felles.