Eiendomsskatt

I Moss kommune må alle som eier bolig, fritidsbolig og næringseiendom betale eiendomsskatt til kommunen.  
 

Inntektene fra eiendomsskatt kan kommunene selv bestemme bruken av, og i Moss brukes inntektene til å opprettholde gode kommunale tjenester for innbyggerne. Våren 2019 ble det gjennomført en ny verdivurdering av alle eiendommene i Moss og Rygge kommuner. Dette ble gjort for å sikre en lik behandling og vurdering av alle eiendommer i den nye kommunen. 

Eiendomsskatten er hjemlet i Eigedomsskattelova.

Næringslivet i Moss og eiendomsskatt - utsettelse av frister

Som følge av situasjonen deler av byens næringsliv befinner seg i på grunn av 
Koronapandemien, er det besluttet følgende tilpasninger for næringslivet i byen:

  • Klagefrist utsatt: Det gis utsettelse på klagefrist på nytt vedtak frem til 18.05.20. 
  • Terminutsettelse: Det gis utsettelse på løpende terminer e- skatt frem til 20. august 2020  slik at samtlige terminer frem til denne datoen fra årsskiftet 2020 forfaller i sin helhet 20.08.20

Vedtak om takst og offentlig ettersyn

Du vil, som hjemmelshaver få tilsendt informasjon om taksten på eiendommen din og hvor mye eiendomsskatt du skal betale. Takstskjemaet inneholder informasjon om hvordan Moss kommune har beregnet eiendomsskatten for din eiendom. Du vil også få informasjon om hvordan du kan klage på taksten.
Skatteliste og fritaksliste for offentlig ettersyn (basert på gårds-/ bruksnummer) (PDF, 3 MB)

Om verdifastsettelsen av din eiendom

Grunnlaget for verdifastsettelsen av eiendommene er hentet ut fra kommunens register. Dataene er deretter gjennomgått og sjekket på eiendommen av en besiktiger. Disse dataene sammen med alder på eiendommen og beliggenhet ligger til grunn for beregnet salgsverdi. Vær oppmerksom på at ligningsverdien som fastsettes av skatteetaten og eiendomsskattetaksten ikke er lik.

Promillesats – hva skal jeg betale i eiendomsskatt?

Eiendomsskatten utgjør beregnet salgsverdi ganget med promillesatsen, og for 2020 er promillesatsen 2,8 promille. Beregnet salgsverdi er i henhold til lovverket redusert med 30 prosent før eiendomsskatten ble regnet ut. I henhold til loven gjelder fradraget bolig og fritidsbolig og omfatter ikke næringseiendom.  Kommunestyret vedtar promillesats hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet. 

Opplysninger - eiendomsskatt

«Sum sjablontakst» er lik verdiberegninger før korreksjoner og vurderinger. «Sum sjablontakst» multipliseres med sonefaktor, vurderingsfaktor Indre og vurderingsfaktor Ytre for å komme fram til skattetakstnemndas vedtak om takst. Sonefaktor kan si noe om eiendommens geografiske beliggenhet i kommunen eller særtrekk som vurderes å omfatt et større eler mindre område i kommunen.
 

Gjennomgang av skatteseddelen steg for steg

Slik leser du skatteseddelen (PDF, 244 kB)

Hvem kan søke fritak fra eiendomsskatt (Eigedomsskattelova § 28)?

  • Fredete og verneverdige eiendommer: Eiendommer som er fredet er fritatt for eiendomsskatt. For eiendommer som er vurdert som verneverdige pålegges halvparten av vedtatt eiendomsskatten. For eiendommer som har allerede har fritak eller halv eiendomsskatt , er dette automatisk videreført. Om andre eiendommer skal vurderes som verneverdige, må byantikvaren ta stilling til det. 
  • Frivillige lag og foreninger: Frivillige lag og foreninger, eller eiendommer som benyttes til samfunnsnyttige formål kan søke helt eller delvis fritak. 
  • Grupper med lav betalingsevne: Husholdninger med inntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (299 574) brutto per år og med mindre enn 100 000 i sparekapital kan søke fritak fra eiendomsskatt.
  • For eiendommer hvor det er knyttet forretningsmessig drift opp mot bygget eller anlegget kan det i utgangspunktet ikke søkes om fritak. Dette er regulert i eiendomsskattelovens §§7a og 7b. 

Endringer og klager

Hvis du mener det er feil i faktagrunnlaget i skattetakstseddelen kan du klage eller gi oss beskjed om endringene du ønsker vurdert. Enklere endringer, for eksempel feil areal på bygningen, behandles administrativt av eiendomsskattekontoret. Klager av mer omfattende slag, og klager på det administrative vedtaket, behandles av sakkyndig nemnd. Deretter går saken til eventuell endelig behandling av overtakstnemnd for eiendomsskatt. Medlemmene i nemndene er oppnevnt av kommunestyret, men er politisk uavhengige. 

Du må klage innen seks uker etter at skattelistene er lagt ut, det vil si seks uker etter 28. februar.

Det er kun verdigrunnlaget som kan påklages - klagen føres på eget skjema og må begrunnes. En klage kan resultere i at vedtak opprettholdes, takst reduseres eller heves. I henhold til loven må løpende terminer betales i klagetiden, og en eventuell endring avregnes etter endt behandling. 

Elektronisk skjema for ønske om endring av fakta eller klage

Har du spørsmål om eiendomsskatten?

Kontakt oss på Kommunetorget på chat eller telefon 69 24 80 00 om du har behov for veiledning. Åpningstidene på telefon og chat er mandag - fredag 8.30-15.30. Onsdag før påske stenger telefonen kl.12.00. Telefonen er stengt i påsken, og åpner som vanlig tirsdag 14.april. Du når oss også på epost post@moss.kommune.no