Priser og gebyrer i Moss kommune

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020

Priser SFO pr 01.01.2020 frem til 14.08.2020
Tidligere kommune Brukerbetaling SFO pr 01.01.2020 inkl leksehjelp Uten leksehjelp matpenger
Moss
100% - 5 dager i uken kr 2 760 kr 2 900 kr 200
Deltidsplasser:
80% - 4 dager i uken kr 2 220 kr 2 320 kr 160
60% - 3 dager i uken kr 1 690 kr 1 790 kr 120
40% - 2 dager i uken kr 1 140 kr 1 240 kr 80
Kjøp av ekstradag, pr. dag kr 175 kr 175
Rygge
Helårsplass kr 2 850,- kr 3 060,- inkl
Skoleårsplass kr 2 270,- kr 2 430,- inkl
Skoleårsplass - ettermiddag kr 2 000,- kr 2 130,- inkl
60% plass kr 1 830,- kr 1 910,- inkl
Morgenplass kr 790,- kr 790,-

Langtidsopphold i institusjon

Langtidsopphold i institusjon
Langtidsopphold Maks pris pr døgn Maks pris pr måned
3111,- 93343,-

Oppholdsbetaling i institusjon - sykehjem 

Oppholdsbetaling i institusjon - sykehjem
Pris for døgn og dagtilbud Pris pr. døgn i 2020
Korttidsopphold institusjon 170.-
Dag og nattopphold institusjon 90,-
Dagsenter 165,-
Døgnopphold - omsorgsbolig 248,-

Mat og service (matombringing) 

Mat og service (matombringing)
Mat levert hjem Pris pr. måltid
Middag 70,-
Dessert 14,-
Grøt 20,-
Omsorgsboliger Pris pr måned
Full kost 3856,-
Middag og dessert 2340,-

Praktisk bistand 

Praktisk bistand
Omfatter hjemmehjelp og bistand til praktiske gjøremål (rengjøring. handling m.m) Pris pr time for utført arbeide Maks pris pr måned
Inntekt inntil 2G 210,- 210,-
Inntekt 2G-3G 299.- 2397,-
Inntekt over 3G 310,- 3720,-

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarm
Serviceavgift for trygghetsalarmer Pris pr måned
Inntekt under 2G 250,-
Inntekt over 2G 270.-

Sengetøy og håndklær for de som bor i omsorgsbolig 

Flatt-tøy
Sengetøy og håndklær for de som bor i omsorgsbolig Pris pr måned
Flatt-tøy 515,-

Dispensasjonssøknad §3-10 

§ 3-10 Dispensasjonssøknad
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Søknad om dispensasjon i forbindelse med byggesak Per søknad 16 350
Søknad om dispensasjon utenom byggesak Per søknad 16 350
Søknad om dirspensasjon som ikke krever uttalelse fra myndigheter Per søknad 6 540
Tillegg per dispensasjon utøver den første Per dispensasjon 6 540

Saksbehandlingsgebyr (§3-11-1) for tiltak etter pbl §20-3, jf. §20-1, a og b

§ 3-11-1 Saksbehandlingsgebyr for tiltak etter pbl §20-3, jf. §20-1, a og b
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr for BRA inntil 50 m2: Gebyr for BRA mellom 50 og 250 m2: Gebyr for BRA lik eller over 250 m2:
Bolig/fritidsbolig (Bygningstype 111-113, 161-163) Per boenhet 8 720 21 800 32 700
Tomannsbolig (Bygningstype 121-124) Per boenhet 8 720 17 440 22 890
Rekkehus, kjedehus og andre småhus (Bygningstype 131-136) *Regnet ut fra dyreste arealklasse per bygningsnummer Per boenhet, inntill 10 boenheter per bygg* 8 720 11 990 16 350
Store boligbygg (Bygningstype 141-159) *Regnet ut fra dyreste arealklasse per bygningsnummer Per boenhet, inntil 20 boenheter per bygg* 8 720 11 990 16 350
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig (Bygningstype 111-124, 161-163) Per tiltak 7 630 12 360 30 900
Tilbygg, påbygg eller underbygg til bolig og fritidsbolig (Bygningstype 131-136, 141-159) Per tiltak 16 350 26 160 65 400
Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bolig (Bygningstype 181-199) Per bygning 5 450 10 090 21 800
Saksbehandling av bygg annet enn bolig: Beregningsenhet: Gebyr samlet søkt BRA inntill 1 000 m2: Gebyr samlet søkt BRA mellom 1 000 og 5 000 m2: Gebyr samlet søkt BRA over 5 000 m2:
Fabrikk-/Industribygg o.l. (Bygningstype 211-219) Per bruksenhet 54 500 81 750 163 500
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon o.l. (Bygningstype 221-229, 323) Per bruksenhet 54 500 81 750 163 500
Lager-, fisker- og landbruksbygg o.l. (Bygningstype 231-249) Per bruksenhet 54 500 109 000 257 500
Offentlig tilgjengelig publikumsbygg, sykehus og andre bygg for behandling og lignende (Bygningstype 311-322, 329-429, 710-829) Per bruksenhet 109 000 218 000 327 000
Parkeringsbygg, hangar o.l. (Bygningstype 421-439) Per bruksenhet 54 500 81 750 163 500
Bygg for overnatting mv. Per bruksenhet 109 000 218 000 327 000
Bygg for servering mv. Per bruksenhet 81 750 218 000 327 000
Undervisnings-, kultur-, museums-, kirkegårdsbygg o.l. (Bygningstype 611-649, 661-669, 671-679, 830-840) Per bruksenhet 130 800 250 700 327 000
Idrettbygg o.l. (Bygningstype 651-659) Per bruksenhet 54 500 109 000 163 500
Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bolig (Bygningstype 211-840) Per bruksenhet 32 700 54 500 109 000
Saksbehandling av røranlegg, ledningsanlegg mv.: Beregningsenhet: Gebyr samlet antall løpemeter inntil 1 000m: Gebyr samlet antall løpemeter mellom 1 000 og 5 000 m Gebyr samlet antall løpemeter lik eller over 5 000m:
Intervallinndeling: Samlet antall løpemeter i søknaden Per søknad 10 900 17 440 26 160
Saksbehandling av svømmebasseng, dam/brønn o.l: Beregningsenhet: Gebyr for tiltaksklasse 1: Gebyr for tiltaksklasse 2:
Svømmebasseng, dam/brønn o.l. Per tiltak 5 450 8 720
Brygge, molo, kai o.l. Per tiltak 8 720 25 070

Vesentlig terrenginngrep §3-11-10 

§ 3-11-10 Vesentlig terrenginngrep
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Vesentlig terrenginngrep Per søknad 9 810

Anlegg vei, parkeringsplass og landingsplass § 3-11-11 

§ 3-11-11 Anlegg veg, parkeringsplass og landingsplass
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr tiltaksklasse 1: Gebyr tiltaksklasse 2: Gebyr tiltaksklasse 3:
Anlegg veg, parkeringsplass og landingsplass Per tiltak 16 350 18 530 23 980

Fasadeendring §3-11-2 

§ 3-11-2 Fasadeendring
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Fasadeendring småhusbebyggelse (Bygningstype 111-139, 161-199) Per fasade 2 725
Fasadeendring av større bygninger (Bygningstype 141-159, 211-840) Per fasade 8 720

Bruksendring eller vesentlig utvidelse av tidligere drift av tiltak (§3-11-3) som nevnt i pbl §20-1 a 

§ 3-11-3 Bruksendring eller vesentlig utvidelse av tidligere drift av tiltak som nevnt i pbl § 20-1 a
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjoner mv. Per søknad 50% av gebyret i § 3-11-1
Bruksendring mv. uten endring av bygning, tekniske installasjoner mv. Per søknad 30% av gebyret i § 3-11-1

Riving av tiltak (§3-11-4) som nevnt i pbl §20-1 a 

§ 3-11-4 Riving av tiltak som nevnt i pbl §20-1 a
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Mindre konstruksjoner på under 100 (m2) Per tiltak 3 270
Større konstruksjoner fra 100 til og med 1 000 m2 Per tiltak 6 540
Større konstruksjoner over 1 000 m2 Per tiltak 15 260

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (§3-11-5) 

§ 3-11-5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Sanitærinstallasjoner (herunder stikkledninger til bolig og fritidsbolig), ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, forstøtningsmur og lignende Per tiltak 3 270
Rehabilitering eller nyoppføring av skorstein Per tiltak 3 270

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig (§ 3-11-6) 

§ 3-11-6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig, samt annen ombygging som medfører fraviklese av bolig
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Sammenføyning av bruksenheter i bolig mv. Per søknad 3 270
Oppdeling av bruksenheter i bolig mv. Per ny boenhet 7 630

Oppføring av innhegning mot vei (§ 3-11-7) 

§ 3-11-7 Oppføring av innhegning mot veg
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Innhegning mot veg (eksempelvis gjerde eller støyskjerm) Per tiltak 5 450

Oppretting av eierseksjoner, nybygg § 4-2 

§4-2 Oppretting av eierseksjoner, nybygg
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Oppretting av 1 til 3 seksjoner Per søknad 6 000
Oppretting av 4 til 8 seksjoner Per søknad 9 000
Tillegg for over 8 seksjoner Per seksjon 500

Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg § 4-3

§4-3 Oppretting av eierseksjoner, eksisterende bygg
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Oppretting av 1 til 3 seksjoner Per søknad 7 000
Oppretting av 4 til 8 seksjoner Per søknad 10 000
Tillegg for over 8 seksjoner Per seksjon 650

Oppretting av eierseksjoner, endringer i eierseksjoner i seksjonert sameie § 4-4

§4-4 Oppretting av eierseksjoner, endringer i eierseksjoner i seksjonert sameie
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Oppretting av 1 til 3 seksjoner Per søknad 12 000
Oppretting av 4 til 8 seksjoner Per søknad 15 000
Tillegg for over 8 seksjoner Per seksjon 1 000

Sletting/oppheving av seksjonert sameie § 4-5 

§4-5 Sletting/Oppheving av seksjonert sameie
Saksbehandling av: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Sletting seksjoner på en eiendom Per grunneiendom 3 500

Befaring § 4-6

§4-6 Befaring
Tjeneste: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Befaring Per befaring 3 500

Avgift for feiing

Avgift for feiing:
Avgift: eks. mva: inkl. mva:
Boligtilsyn og feiing 370 463

Tiltaksplan for graving i forurenset grunn

Tiltaksplan for graving i forurenset grunn
Arbeid og saksbehandling: Gebyr i kr.:
Saksbehandling av enkel sak 8 000
Tilsyn/Kontroll ved enkel sak 3 400
Saksbehandling av omfattende sak 26 200
Tilsyn/Kontroll ved omfattende sak 6 800

Handel med fyrverkeri 

test test test
Handel med fyrverkeri
Arbeid og saksbehandling: Gebyr i kr.:
Saksbehandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse I, II og IV 2 150
Gjennomføring av tilsyn/kontroll 900

Oppmålingsforretning §5-1 

§5-1 Oppmålingsforretning:
Gebyr: Beregningsenhet Gebyr i kr.:
Basisgebyr for arealer på 0-300 kvadratmeter (m2) Per søknad 13 448
Basisgebyr for arealer på 301-1 000 kvadratmeter (m2) Per søknad 28 377
Tilleggsgebyr for arealer på mellom 1 000 - 10 000 kvadratmeter (m2) Per kvadratmeter (m2) 2
Tilleggsgebyr for arealer på over 10 000 kvadratmeter (m2) Per kvadratmeter (m2) 2
Reduksjon i gebyret ved samtidige oppmålinger av tilgrensende eiendommer fra samme rekvirent:
Ved 6-10 saker Per sak 10%
Ved 11-25 saker Per sak 15%
Ved 26 eller flere saker Per sak 20%

Klarlegging av eksisterende grense (ikke tidligere koordinatbestemt i Euref eller NGO 48) § 5-10 

§5-10 Klarlegging av eksisterende grense som ikke er tidligere er koordinatbestemt i Euref eller NGO 48:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Grunngebyr for inntill 2 punkter 13 871
Tilleggsgebyr for 3 til 5 punkter 1 854
Tilleggsgebyr for mer enn 5 punkter Per punkt 1 854

Innløsing av festegrunn § 5-1-1 

§5-1-1 Innløsing av festegrunn:
Gebyr: Beregningsenhet Gebyr i kr.:
Gebyr for sletting/oppheving av seksjonert sameie, der eksisterende målebrev tilfredsstiller gjeldende krav Per grunneiendom 6 747

Utstedelse av matrikkelbrev § 5-11 

§5-11 Utstedelse av matrikkelbrev:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Grunngebyr for inntill 2 punkter 175
Tilleggsgebyr for 3 til 5 punkt 350

Registrering av eksisterende jordsameie § 5-12 

§5-12 Registrering av eksisterende jordsameie:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Faktureres etter medgått tid per time 1 140

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering § 5-13 

§5-13 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering:
Gebyr:
Dersom en sak blir trukket før den er fullført eller må avvises av andre grunner - for eksempel endrede hjemmelsforhold, betales gebyr forholdsmessig etter medgått tid, minimum en tredjedel av vedtatte gebyrsatser.

Urimelig gebyr § 5-14 

§5-14 Urimelig gebyr:
Gebyr:
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan fagutvalget, av eget tiltak eller søknad fastsette et passende gebyr.

Oppmålingsforretning over spesielle arealer § 5-15 

§5-15 Oppmålingsforretning over spesielle arealer:
Gebyr: Beregningsenhet: eks. mva:
Grunnbeløp for klargjøring av større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne friluftsformål og utbyggingsområder som senere skal deles Per grunneiendom 27 604

Gravetillatelser 

Gravetillatelser
Arbeid og saksbehandling: Gebyr i kr.:
Saksbehandling av gravetillatelse 3 150
Utført kontroll 1 000

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering
Arbeid: Gebyr i kr.:
Miljøsertifisering eller resertifisering av virksomheter - Miljøfyrtårn 5 000

Parkering 

Parkering
Avgiftsbelagte P-plasser: Beregningsenhet: Pris:
Sone 1 (Sentrum og Peer Gynt sykehjem) Per time 20
Sone 2 (Myra, Fiske m.fl.) Per time 10
Sone 2 (Myra, Fiske m.fl.), ved parkering i mer enn 5 timer Per dag 50
Sone 3 (Mossehallen) Per time 14
Sanksjoner og gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Kontrollsanksjon ved avgiftsplasser 600
Parkeringsgebyr (Feilparkering i strid med skiltforskriften eller trafikkreglene) 900
Kontrollsanksjon (Overtredelse på plasser reservert for forflytningshemmede) 900

Reguleringsplanforslag jf. pbl §§ 12-10, 12-11 kombinerte formål (§ 2-6-2)

§ 2-6-2 Reguleringsplanforslag jf. pbl §§ 12-10, 12-11 kombinerte formål
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Tillegg for behandling av reguleringsplanforslag Per 100 kvadratmeter (m2) BRA 1 000

Timepris plan

§2-2 Timepris
Gebyr: Beregningsenhet Gebyr i kr.:
For tjenester som ikke faller inn under regulativbestemmelsene Per time 1 180

Tilleggsgebyr plan 

§2-3 Tilleggsgebyr:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Planforslag som ikke er levert etter SOSI-standarden og rettes opp av kommunen. Per time 1 180
Mangelfulle plandokumenter til førstegangsbehandling som rettes opp av kommunen. Per time 1 180

Tilbaketrekking av planforslag § 2-4 

§2-4 Tilbaketrekking av planforslag:
Gebyr: Bergeningsenhet: Gebyr i kr.:
Planforslag som trekkes etter varsel om oppstart, men før innsendt planforslag Per planforslag 25%
Planforslag som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før førstegangsvedtak Per planforslag 50%
Planforslag som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, etter førstegangsvedtak Per planforslag 100%

Oppstartsmøte § 2-5 

§2-5 Oppstartsmøte:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Oppstartsmøte, jf. pbl §12-8 Per møte 23 600

Reguleringsplan jf. pbl. §§ 12-10, 12-11 (§ 2-6-1) 

Avgifter for husholdningsrenovasjon:
Avgifter for husholdningsrenovasjon:
Avgift: eks. mva: ikl. mva:
Restavfall, 52 tømminger per år:
140 liter (standard) 1 750 2 188
240 liter 3 130 3 913
360 liter 4 890 6 113
660 liter 8 750 10 938
1000 liter 13 500 16 875
Inntil 10 kubikk (m3) container 53 000 66 250
Nedgravde løsninger, per boenhet 1 900 2 375
Tilleggsavgift for ekstra tømminger av restavfall:
Henting hver 14 dag av 140 liter 900 1 125
En ekstra tømming av 140 liter (standard) 400 500
En ekstra tømming av 240 liter 420 525
En ekstra tømming av 360 liter 450 563
En ekstra tømming av 660 liter 530 663
En ekstra tømming av nedgravd løsning på 3-5 kubikk (m3) 1 080 1 350
Ekstra tømming av usortert avfall 400 500
Dobbel tømmefrekvens i forhold til standard 100% tillegg 100% tillegg
Papp og papir, 13 tømminger per år:
240 liter (standard), 360 liter eller 660 liter 250 313
Inntill 10 kubikk (m3) container 20 000 25 000
Plast, 13 tømminger per år:
140 liter (sekk), 240 liter (standard), 360 liter eller 660 liter 250 313
Inntill 10 kubikk (m3) 20 000 25 000
Glass og metall, 13 tømminger per år:
140 liter (standard), 240 liter, 360 liter eller 660 liter 250 313
Gangtillegg for husholdningsrenovasjon:
Henteavstand for restavfall 8-18 meter 500 625
Henteavstand for restavfall 18-28 meter 1 000 1 250
Henteavstand for restavfall 28-38 meter 1 500 1 875
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 8-18 meter 100 125
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 18-28 meter 150 188
Henteavstand for papp/papir, plast, glass/metall 28-38 meter 200 250
Fritidsrenovasjon
Hytterenovasjon 1535 1919
Campingrenovasjon 750 938
Nedgravde løsninger for camping, per enhet 750 938
§2-6-1 Reguleringsplan, jf. pbl §§ 12-10, 12-11:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Behandling av reguleringsplanforslag, inntil 1,5daa Per planforslag 52 400
Behandling av reguleringsplanforslag fra 1,5 til 3daa Per planforslag 82 600
Behandling av reguleringsplanforslag fra 3 til 10daa Per planforslag 106 200
Behandling av planforslag over 10daa Per planforslag 141 600

Reguleringsplanforslag jf. pbl §§ 12-10, 12-11 andre formål (§ 2-6-3) 

§2-6-3 Reguleringsplanforslag jf. pbl §§ 12-10, 12-11 andre formål
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Tillegg for behandling av reguleringsplanforslag, for andre formål enn bolig og fritidsbolig (dvs. næring, tjenesteyting mv.) Per 100 kvadratmeter (m2) BRA 500
Tillegg for behandling av reguleringsplanforslag som ikke lar seg arealberegne etter denne bestemmelsen, f.eks avfallsplass, bane for motorsport mv. Per planforslag 100 000

Planprogram og konsekvensutredning § 2-7 

§2-7 planprogram og konsekvensutredning
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Tilleggsgebyr for planer som krever planprogram Per planforslag 47 200
Tillegg for planer som krever konsekvensutredning av 1 til 3 KU-tema Per planforslag 28 320
Tillegg for planer som krever konsekvensutredning med mer enn 3 KU-tema Per planforslag 42 480

Utfylling og endring av plan § 2-8 

§2-8 Utfylling og endring av plan:
Gebyr: Beregningsenhet: Gebyr i kr.:
Endringer som behandles som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd Per planforslag Fullt gebyr
Mindre endringer i reguleringsplan, opphevinger av eller utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen jf. PBL §12-14 2 ledd Per planforslag 35 400