Ofte stilte spørsmål

TT-kort

Hva er transporttjeneste for funksjonshemmede?

TT-kort administreres av Rogaland Taxi som har avtale med Østfold kollektivtrafikk og brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport. Det er et begrenset antall hjemler i kommunen og yngre søkere prioriteres.

Les Retningslinjer for transporttjenester for funksjonshemmede i Østfold (PDF, 296 kB) eller besøk hjemmesiden til Østfold kollektivtrafikk for mer informasjon.

Hvem kan søke?
  • Søkere mellom 14-67 år skal prioriteres
  • Varig rullestolbruker og blinde skal prioriteres
  • Funksjonshemmingen må være varig
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil er ikke godkjente brukere
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem
  • Søkere som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes.

Les også Retningslinjer for transporttjenester for funksjonshemmede i Østfold (PDF, 296 kB) for mer informasjon.

Hva er tilleggskriterier for innbyggere i Moss kommune?
  • Godkjenning som bruker forutsetter at nettoinntekt før særfradrag ved siste ligning ikke overstiger 2G. Dette gjelder fra det året søker fyller 67 år.
  • Søkere over 67 år som bor i egne hjem prioriteres foran brukere over 67 år som bor i et bo- og servicesenter.
  • Søker som bor i husstand som disponerer egen bil kan nedprioriteres.
  • Brukere med lav brukshyppighet ved tidligere tildelinger kan nedprioriteres ved ny tildeling.
Hvordan søker jeg?

Søknadsskjemaer:

Søknadsskjema for 2018 er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Skjemaene kan også lastes ned via selvbetjening på kommunens nettsider eller fås ved henvendelse til resepsjonen på Rådhuset i Moss, Kirkegata 15.
Merk at søknadsskjemaer for neste år er tilgjengelige fra 15.august inneværende år.

Søknadsskjemaer kan sendes på e-post eller til følgende post adresse:
Moss kommune
Postboks 175
1501 MOSS

Hvilke vedlegg skal følge med søknaden?

Legeattest skal fremlegges ved søknaden dersom den ikke har vært levert tidligere, funksjonshemming er ikke varig eller det har vært endringer i søkerens helsetilstand.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist til neste år er 1.oktober inneværende år.
Det kan likevel søkes etter fristen (og fram til 01.oktober neste år), men i hovedsak skjer tildelingen fra fristens utløp og frem til jul.

Hvordan behandles søknaden?

Søknader behandles av kommunen i henhold til kommunale og fylkeskommunale retningslinjer. Etter at søknadene er ferdigbehandlet, vil godkjente søkere få tilsendt brukerkort.

Les også Retningslinjer for transporttjenester for funksjonshemmede i Østfold (PDF, 296 kB) for mer informasjon.

Hvordan klager jeg på vedtak?

Kommunen er også klageinstans.

Klagefrist er 3 uker etter svar er mottatt og det er formannskapet som vil avgjøre klagen. Etter behandling i klageinstansen er vedtaket endelig.

Moss kommune vil også være behjelpelig med råd og veiledning i forbindelse med en eventuell klage.

Les også Retningslinjer for transporttjenester for funksjonshemmede i Østfold (PDF, 296 kB) for mer informasjon.

 

Hva betyr at jeg står på venteliste?

Støtten er gyldig fra januar og ut kalenderåret. Søkere som ikke når opp i denne tildelingen eller som søker etter fristens utløp, vil bli satt på venteliste etter prioritert rekkefølge.

Det årlige tilskuddet deles opp i to rater, januar - juli og august - desember.

Informasjon for ektepar/ samboere som begge er søkere

Dersom ektepar/ samboere søker og begge oppfyller vilkårene, er det anledning til å gi begge brukerstatus på 1 hjemmel. Det vil si at ektepar eller samboere deler støtten, men tildeles hvert sitt brukerkort, og således kan reise uavhengig av hverandre.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)