Råd til deg som skal parkere

Velkommen til å parkere i Moss kommune, men husk å parkere i henhold til gjeldene forskrifter, lover og regler.

Vi minner om at:

 • Skilting gjelder i kjøreretning. Det er ikke nødvendigvis den retningen du har parkert.
 • Skiltet gjelder frem til neste veikryss, eller frem til neste skilt.
 • Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra veikryss. Fem-metersregelen gjelder fra det punktet der kantsteinen begynner å runde.
 • Det er forbudt å stanse fem meter før gangfelt og på fortau.
 • Det er også forbudet å stanse fem meter før gangfelt og på fortau for av- og pålessing.
 • Betal parkeringsavgift umiddelbart etter at du har satt fra deg bilen, og legg kvitteringen godt synlig bak frontruten med riktig side opp.
 • Merket plass for forflyttningshemmede er forbeholdt kjøretøy med HC-kort. Dette gjelder selv om parkeringsgebyr er betalt.
 • Sjekk skiltingen nøye.  Selv om det står mange biler parkert på en strekning er det ikke sikkert det er tillatt.
 • Oppmerking av parkeringsplasser er kun supplement til skilting.

Ditt ansvar som fører/eier:

 • Du plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften).
 • Du plikter å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og rette deg etter de forbud og påbud disse gir.
 • Dersom du får tilleggsavgift eller parkeringsgebyr er betalingsfristen tre uker fra ileggelsesdato er tilleggsavgiften eller gebyret ikke betalt innen tre uker, forhøyes den med 50 prosent (forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr  § 15).
 • Du er betalingspliktig selv om du skal klage på ileggelsen (§ 15).
 • Fører og eier av kjøretøyet er solidarisk ansvarlig for betalingen, med mindre kjøretøyet er tatt fra eier ved en forbrytelse.

Dersom man overtrer parkeringsreglene kan man bli ilagt:

 • Parkeringsgebyr på steder det finnes offentlige parkeringsreguleringer uten betalingsplikt
 • Tilleggsavgift på steder det er innført offentlig avgiftsparkering
 • Kontrollavgift på privatrettslig regulerte områder
 • Med parkering menes enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Det er forbudt å stanse:

 • I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.
 • I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.
 • Helt eller delvis på gangveg, fortau eller sykkelvei.
 • På gangfelt eller sykkelkryssing eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.
 • På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg.
 • Nærmere planovergang enn 5 meter.
 • I kollektivfelt, unntatt for buss på holdeplass.
 • På vegutvidelse for holdeplass for buss eller drosje eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss eller drosje

Det er forbudt å parkere:

 • Foran inn- eller utkjørsel.
 • På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.
 • I gågate.
 • På gatetun utenom særskilt anviste plasser.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)