Sykkelplan for Moss og Rygge

Klikk for stort bildeSykkelvei i Jeløygata

Moss kommune jobber for bedre sykkelveier. Den nye sykkelplanen legger føringer for hvordan. 

Moss kommune har en sykkelplan som ble vedtatt i 2019. 

I 2017 startet et arbeid med ny plan for hovednett for sykkel i Moss og Rygge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Rygge og Moss kommuner.

Den vedtatte planen beskriver hvordan Moss skal bli en bedre sykkelby. Moss kommune ønsker at flere skal bruke sykkel i hverdagen; barn, unge, voksne og eldre som kan bruke sykkelen som transportmiddel til og fra skole, fritidsaktiviteter, jobb og innkjøp.

Moss kommune ønsker å være en sykkelby for alle. Da må sykkelveiene være trygge og effektive. Arbeidet har startet opp, og noen korte strekninger er på plass. Målet er at de korte strekningene skal danne en helhet, men det vil ta tid.

Det er et mål at de som ikke kan eller vil kjøre bil får et bedre sykkeltilbud i framtiden. Ved å få flere over på sykkel, vil det bli færre biler som vil gi bedre plass på veien for de som kjører.

Myke trafikanter gir mer liv i gatene. Å gå og sykle gir bedre folkehelse. Flere myke trafikanter og mindre bilbruk vil gi bedre byluft samt økt fremkommelighet for alle trafikanter.

Moss kommunes visjon er at i Moss skal sykkel være et naturlig valg i hverdagen.

Kort status for sykkelarbeidet i Moss:
I 2017 ble det etablert sykkelvei med fortau i Jernbanegata, hvor gateparkering ble fjernet for å gi plass til sykkelveien. I Storgata er det lagt bedre til rette for myke trafikanter gjennom å fjerne gateparkering og anlegge nye og brede fortau. I Fjordveien etablerte Statens vegvesen sykkelfelt på den ene siden gjennom å fjerne gateparkering. I 2017 ble det gjennomført et prøveprosjekt i Abelsgate. Et av kjørefeltene ble gjort om til sykkelvei. Tellinger viste en økning av syklende og fotgjengere i perioden, men tiltaket ble besluttet (politisk) ikke å videreføres i 2018. Statens vegvesen jobber med å finne en mulig sykkelløsning, med en midlertidig gang- og sykkelbro, over kanalen. Arbeidet med ny gang- og sykkelvei forbi Moss rådhus og etablering av sykkelfelt i Skoggata er ferdigstilt høsten 2019. Ny gang- og sykkelvei mellom Melløs stadion og Rabekkgata er på plass høsten 2019. Nå foreligger det planer om å etablere hovedsykkelruter gjennom Skarmyra og Torderød på Jeløya.
 
Moss kommune etablerer stadig flere sykkelparkeringsplasser i byen. Alle grunnskolene i Moss har fått ny og bedre sykkelparkering i 2017-2018. Sykkelparkering er etablert ved Mossehallen, jernbanestasjonen, Frivillighetens hus, Kirkegata 14 og ved Allaktivitetshuset ble ny sykkelparkering ferdigstilt i 2018. 
 

I 2017 ble det gjennomført en sykkeltelledugnad i regi av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Den viser at Moss har en lav sykkelandel og at mange sykler over kanalbrua og videre langs Vogtsgate. Denne strekningen føles utrygg å sykle. Sykkeltelledugnad i Moss 2017 1 (PDF, 2 MB)

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)