Strategisk plan for sykkel i Moss

Klikk for stort bildeSykkelvei i Jeløygata

Moss kommune jobber for bedre sykkelveier. Strategisk plan for sykkel legger føringer for hvordan. Planen ble vedtatt av Moss bystyre 27.2.2017.

Moss kommune har en sykkelplan som ble vedtatt i 2017. Ny, revidert plan, for Moss og Rygge kommuner er utarbeidet og ligger på høring. Høringsfristen er satt til 20.2.2019.
Informasjon om hvordan du kan gi høringsinnspill.

I 2017 startet et arbeid med ny plan for hovednett for sykkel i Moss og Rygge. Det er Statens vegvesen som er prosjektleder for planen, med Sykkelbyen Moss Rygge som viktige bidragsytere. I Sykkelbygruppa sitter representanter fra Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Rygge kommune og Moss kommune. Det er denne sykkelplanen som nå er på høring. 

Moss kommune har en sykkelplan som er vedtatt. Den vedtatte planen beskriver hvordan Moss skal bli en bedre sykkelby. Moss kommune ønsker at flere skal bruke sykkel i hverdagen; barn, unge, voksne og eldre som kan bruke sykkelen som transportmiddel til og fra skole, fritidsaktiviteter, jobb og innkjøp.

Moss kommune ønsker å være en sykkelby for alle. Da må sykkelveiene være trygge og effektive. Arbeidet har startet opp, og noen korte strekninger er på plass. Målet er at de korte strekningene skal danne en helhet, men det vil ta tid.

Det er et mål at de som ikke kan eller vil kjøre bil får et bedre sykkeltilbud i framtiden. Ved å få flere over på sykkel, vil det bli færre biler som vil gi bedre plass på veien for de som kjører.

Myke trafikanter gir mer liv i gatene. Å gå og sykle gir bedre folkehelse. Flere myke trafikanter og mindre bilbruk vil gi bedre byluft samt økt fremkommelighet for alle trafikanter.

Moss kommunes visjon er at i Moss skal sykkel være et naturlig valg i hverdagen.

 
I 2017 ble det gjennomført en sykkeltelledugnad i regi av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Den viser at Moss har en lav sykkelandel og at mange sykler over kanalbrua og videre langs Vogtsgate. Denne strekningen føles utrygg å sykle.
 
Kort status for sykkelarbeidet i Moss:
I 2017 ble det etablert sykkelvei med fortau i Jernbanegata, hvor gateparkering ble fjernet for å gi plass til sykkelveien. I Storgata er det lagt bedre til rette for myke trafikanter gjennom å fjerne gateparkering og anlegge nye og brede fortau. I Fjordveien etablerte Statens vegvesen sykkelfelt på den ene siden gjennom å fjerne gateparkering. I 2017 ble det gjennomført et prøveprosjekt i Abelsgate. Et av kjørefeltene ble gjort om til sykkelvei. Tellinger viste en økning av syklende og fotgjengere i perioden, men tiltaket ble besluttet (politisk) ikke å videreføres i 2018. Statens vegvesen jobber med å finne en mulig sykkelløsning, med en midlertidig gang- og sykkelbro, over kanalen. Arbeidet med ny gang- og sykkelvei forbi Moss rådhus og etablering av sykkelfelt i Skoggata er under arbeid, og vil avsluttes første halvår i 2019.
 
Moss kommune etablerer stadig flere sykkelparkeringsplasser i byen. I 2017 fikk fire skoler ny sykkelparkering, og i 2018 får fem skoler ny sykkelparkering. Sykkelparkering er etablert ved Mossehallen, jernbanestasjonen, Frivillighetens hus, Kirkegata 14 og ved Allaktivitetshuset ble ny sykkelparkering ferdigstilt i 2018.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)