Hvordan søke om vann og avløp i spredt bebyggelse

Forurensningsforskriften kapittel 12 regulerer utslipp i spredt bebyggelse. Moss kommune er myndighet for utslipp i spredt bebyggelse med mindre enn 50pe i belastning.

pe betyr største antall personer per døgn.

Økt standard på sanitærløsninger for eiendommer i spredt bebyggelse, medfører krav om rensing av avløp og det må søkes om utslippstillatelse hos kommunen. Ved for eksempel oppgradering til vannklosett, tilbygg med baderom eller kjøkken ved en eiendom i spredt bebyggelse, er det i følge forurensningsforskriften kapittel 12.1 og 12.4 krav til rensing av gråvannsutslipp. Innlagt vann tillates ikke uten at totalt utslipp fra eiendommen redegjøres for og det søkes kommunen om utslippstillatelse.

Før det velges løsning for håndtering av avløp fra eiendommer i spredt bebgyggelse anbefaler vi eiere å ta kontakt med en nøytral fagkyndig. Nøytral fagkyndig vil kunne gjennomføre grunnundersøkelser og vurdere utslippet i forholdt til omgivelsene. De må inneha hydrogeologisk kompetanse og må ikke være engasjert av eller bundet opp til leverandør av renseanlegg. Nøytral fagkyndig kan også fungere som prosjekterende og ansvarlig søker i søknadsprosessen. På side 23 i veileder for avløp fra boliger i spredt bebyggelse er det nevnt noen firmaer som kan tilby nøytral fagkyndig kompetanse.

Involverte firma i en søknadsprossess om søknad i spredt bebyggelse er normalt:
- Nøytral fagkyndig
- Rørlegger/entreprenør
- Leverandør av anlegg og serviceavtale

Fritidsboliger:
For fritidsboliger føres vanligvis toalettavløpet (svartvann) til en tett tank på 3-6000L, og tømmes av en tankbil. Tømmingen organiseres av Moss kommune og det gjennomføres samtidig en visuell kontroll av anlegget. Alt annet avløp (gråvann) fra fritidsboligen må renses via naturbaserte- eller prefabrikerte løsninger. Det skal sendes søknad om utslippstillatelse til kommunen for eiendommens totale avløp.

Helårsboliger:
For helårsboliger skilles det ikke på svartvann og gråvann, men disse behandles med samme metode. Det tillates normalt ikke tett tank for avløp for helårsboliger, det samlede avløpet må renses i godkjent minirenseanlegg eller med en naturbasert løsning som kan godkjennes.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for vei, vann og avløp
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 994 72 949
Beredskap:
951 49 666 - vann og avløp
950 84 750 - vei
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)