Eiendomsskatt i Moss kommune

Med hjemmel i lov om eiendomsskatt av 6.juni 1975 kan bystyret vedta utskriving av eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om eiendomsskatt og eventuell promillesats som skal benyttes bestemmes av bystyret i forbindelse med budsjettbehandlingen og gjelder for ett år av gangen.

Alle eiendommer takseres av profesjonelt takstpersonell, de gjennomfører besiktning og vurdering etter føringer gitt av bystyret. Forslag til skattetakstgrunnlag legges så frem for Skattetakstutvalget som fatter vedtak. Klage på skattetakstgrunnlag avgjøres i Overskattetakstutvalget. Alle som får ilagt eiendomsskatt for første gang, eller får endret grunnlaget blir meddelt dette skriftlig med informasjon om klagemuligheter.

Fra 1.9.2017 er det Rygge kommune som administrerer eiendomsskatt på vegne av begge kommunene. Søknad om fritak for eiendomsskatt for 2019 sendes fortsatt til Moss kommune. Søknadsfristen er 10.10.2018 og sendes til post@moss.kommune.no eller Moss kommune, PB 175, 1501 Moss.

Generelt om eiendomsskatt i Moss kommune

Promillesats:
Skal ligge mellom 2 og 7‰. For 2015 er satsen 3,95‰. Kan endres hvert år av bystyret.

Bunnfradrag:
Benyttes ikke.

Fakturering:
Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter 6 ganger pr. år.

Takstområde:
Fra og med 2009 ilegges eiendomsskatt i hele kommunen. Kun ubebygde tomter er fritatt

Fritak:
Boligeiere i Moss kommune kan søke om fritak for eiendomsskatt dersom husstandens samlede inntekt ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 3. Dokumentasjon av husstandsinntekt er siste gyldige likning for alle husstandsmedlemmer over 18 år.

Søknadene behandles av Moss formannskap og søkere blir anonymisert i saksfremlegget.
Det kan søkes gjennom hele året, og dersom kriteriene er oppfylt vil fritaket normalt gjelde fra første forfall etter at søknaden er mottatt.

Dersom man ønsker å søke fritak for hele året må søknaden sendes inn høsten før. Ordningen kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider i august/september hvert år.

Klage:
Vedtatt skattetakst på nytakserte eiendommer må påklages innen gitt frist. Vedtak i overskattetakstutvalgeter endelig. Tidligere takster kan også påklages ved den årlige utleggingen av eiendomsskattelistene.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for geodata
Rådhuset, Larkollveien 9, 1570 Dilling
Moss kommune, Postboks 175, 1501 Moss
Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Telefon : 69 24 80 00
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)