Tiltak unntatt søkeplikt

Noen mindre tiltak behøver du ikke søke kommunen om. Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan og kommunale forskrifter.

Viktig å passe på:

 • Unntaket gjelder ikke dersom kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan har særskilte bestemmelser. F.eks. må du søke om tiltak i LNF-områder.
   
 • Tiltak som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, vedtekt, forskrift eller arealplan er aldri fritatt.
   
 • Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller for naboer.
   
 • En vanlig feil er å overse tomtens tillatte grad av utnyttelse. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det ikke oppføres nye bygg.
   
 • Nye tiltak skal inntegnes i riktig målestokk på situasjonskart som sendes inn til kommunen slik at kartløsningen kan oppdateres.
   
 • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning uten at ledningseier har gitt samtykke. Husk også å sjekke om terrengendringen er søknadspliktig, se byggesaksforskriften § 4-1 bokstav c nr 6.

Tiltak som kan unntas:

Byggesaksforskriften § 4-1 og plan- og bygningsloven § 20-5 lister opp en del tiltak du ikke behøver søke kommunen om.

Etter konkret vurdering. Kommunen har anledning til å unnta byggetiltak fra søknadsplikt etter en konkret vurdering. For å kunne vurdere om et tiltak er søknadspliktig, evt. om det kan unntas fra søknadsplikt så trenger vi en beskrivelse av tiltaket, samt skisse/kartutsnitt. Forespørsel om søknadsplikt kan sendes til post@moss.kommune.no

Oppført tiltak i strid med lov eller plan:

Bygger du ulovlig, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes. Ta gjerne kontakt med kommunen dersom du skulle være i tvil om ditt tiltak er søknadspliktig.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)