Tilbygg

Tilbygg er å bygge på siden av eksisterende bygg, f.eks. å utvide stuen din. Ønsker du i stedet å bygge oppå eksisterende bygg, må du søke på et påbygg.

Følgende er unntatt søknadsplikt:

Dersom du kan si ja til alle disse punktene er tiltaket unntatt søknadsplikt.

  • Mindre tilbygg
  • Ikke rom for varig opphold eller bebyggelse.
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 15 m².
  • Avstand til nabo minst 4,0 meter.

Følgende kan du stå ansvarlig for selv:

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv:

  • Ett enkelt tilbygg
  • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m²
  • Avstand til nabogrense skal være i samsvar med pbl. § 29-4

Følgende krever kvalifisert foretak:

Må du si nei på noen av kulepunktene ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Noen råd om prosjektering av tilbygg:

Husets og strøkets historie
Husk at ditt hus har en historie; det av¬speiler den tidsepoke huset stammer fra, og områdets økonomiske og sosiale status. Strøkets historie er en kvalitet i seg selv, og hensynet til den eldre bebyggelsens arkitektur og stil skal derfor respekteres når en endrer eller utvider byggene.

Estetikk
Tilbygg bør enten tilpasses slik at det opp¬fattes som en videreføring av det eksisterende, eller utformes slik at det framstår med et helt nytt arkitektonisk uttrykk. Dersom husets opprinnelige arkitektur allerede er endret, kan tilbakeføring til opprinnelig uttrykk være en spennende utfordring.

Som hovedregel skal husets opprinnelige form komme klart fram etter tilbygging.

Pynt og staffasje (falske sprosser, spanske buer etc.) bør unngås - det enkle er ofte det beste. Material- og fargevalg tilpasses dominerende materialer (panel, belistning, vindusform o.l.) og farger på eksisterende bygg.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til kommunen eller ved å kontakte oss.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Plassering av tilbygget

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf plan- og bygningsloven § 29-4.

Sist endret 27.08.2015 15:41
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)