Ildsted og skorstein

Vi mottar for tiden en del spørsmål om ildsted og pipe/skorstein, vi har derfor samlet litt informasjon om dette.

Definisjoner:

Ildsted omfatter bl.a., ovner for vedfyring eller annet fast brensel, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming. Også murte ildsteder omfattes.

Skorstein/pipe er den vertikale delen av røykkanalen.

PIPER/SKORSTEIN

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke piper/skorstein, verken oppføring, endring eller reparasjon.

Piper/skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner”.

Dokumentasjonskrav ved ny pipe/skorstein:

Søknad om ny pipe/skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• situasjonskart/kartutsnitt
• plan- og fasadetegninger
• erklæring om ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Om det er nødvendig med av nabovarsling avgjøres i det enkelte tilfellet, jf pbl § 20-3.

Dokumentasjonskrav ved reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein:

Søknad om reparasjon/rehabilitering må inneholde følgende:
• søknadsskjema
• plantegning eller situasjonsplan som viser hvor pipe/skorstein er
• erklæring om ansvarsrett for utførelse (UTF)
• gjennomføringsplan
• Ved bygninger med flere pipeløp må det innsendes kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet.

Ansvarlig utførende (UTF) vil kunne stå som ansvarlig søker (SØK).
Kommunen vil videre kunne gjøre unntak etter pbl § 23-1 for krav om ansvarlig prosjekterende (PRO), når patenterte (preaksepterte løsninger) benyttes.

ILDSTEDER

Nybygg:

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig, men da som en del av byggesøknaden. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

Eksisterende bygg:

Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt. Dette inkluderer arbeider slik som:
• oppføring av brannmur
• frilufttilførsel
• fundamentering av peis og lignende.

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) § 2-4 foreligger det en meldeplikt til feiervesenet ved installering av ildsted. Feiervesenet er tilsynsmyndighet for skorstein og ildsteder. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m., jf. FOBTOT § 7-2 . Eventuell feilmontering skal avdekkes ved tilsyn. (Utdrag hentet fra veiledning til SAK § 4 bokstav d nr.5)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)