Garasje, bod, uthus o.l

Følgende kan du gjøre uten søknad:

Moss kommune har i kommuneplanens arealdel 2011 – 2022 egne bestemmelser om plassering av garasje og møne- og gesimshøyde.

Kommuneplanens gesimshøyde er lavere enn de generelle høydereglene for garasjer og uthus uten søknadsplikt. Kommunens egne bestemmelser gjelder foran unntaksreglene.

Kan du si ja til alle disse punktene, så behøver du ikke søke kommunen, jf byggesaksforskriften § 4-1 og kommuneplanen pkt 2.1.2.
 • Én enkelt frittliggende bygning
 • Skal ikke brukes til beboelse
 • Skal ikke inneholde våtrom.
 • Bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) er under 50 m²
 • Mønehøyde under 4,0 meter
 • Gesimshøyde under 2,5 meter
 • Plasseres minst 1 meter fra nabogrense
 • Plasseres minst 5 meter fra kommunal eller privat vei med innkjøring til garasjen vinkelrett på vei
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad.
 
Svarer du nei på et av punktene over, er tiltaket søknadspliktig!

Følgende kan du søke om selv:

Dersom du kan si ja til alle disse punktene, så kan du stå ansvarlig for tiltaket og søke kommunen selv, jf byggesaksforskriften § 3-1:

 • Én enkelt frittliggende bygning
 • Eiendommen er bebygd fra før
 • Bygningen skal ikke brukes til beboelse
 • Bygningen er i én etasje, eventuelt også underbygget med kjeller
 • Bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 70 m²

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak:

Skal du bygge større bygning enn nevnt ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak, som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsidene til Moss eller ved å kontakte kommunen.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.

Plassering av bygningen:

Er det byggegrenser på reguleringsplanen skal bygningen ligge innenfor denne. Dersom det ikke er byggegrenser på kartet skal bygningen i utgangspunktet plasseres 4 meter fra nabogrense, jf plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen kan vurdere plassering nærmere enn 4 meter, men vil vanligvis ikke akseptere mindre avstand enn 1 meter fra nabogrensen.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)