Søke om bruksendring:

Bruksendring er å ta et areal eller bygning på eiendommen din i bruk til noe annet enn hva det er godkjent til. Bruksendring er søknadspliktig.

Dersom du ønsker å bruke arealet til noe annet enn det er regulert til, må du også søke om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Å bruke selve bygningen til noe annet kan også være aktuelt, eksempelvis at du ønsker å bruke bod/kjeller til varig opphold, ønsker å etablere en ny sekundærleilighet eller lignende

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel:

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor én bruksenhet, eksempelvis at du ønsker å innrede kjelleren som boligrom som del av eksisterende bolig er søknadspliktig etter byggesaksforskriften § 3-1.

Du må søke kommunen om bruksendringen. Du kan enten søke selv, eller få ansvarlige foretak til å søke og bygge for deg. Hvis du søker selv er du selv ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt.


Hva er hoveddel?
Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?
Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Boliger godkjent før 1.7.2011:

Det er gitt egne bestemmelser for å bruksendre i boliger godkjent før 1.7.2011.
Når du gjør om rom i bolig fra før 1. juli 2011 blir noen krav lempet:
 • Takhøyden kan være ned til to meter
 • Det er nok med ett vindu i hvert rom, så lenge dette fyller kravene til rømningsvindu.
 • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet
 • Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha
 • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trenger
 • Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok
 • Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne
 • Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får for mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak
Rommet du vil endre må ligge inntil et annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv

Selv om noen krav blir enklere å følge, må du fremdeles passe på at alle tekniske krav blir fulgt. De viktigste kravene skal sikre at det nye rommet ikke skal være farlig å bo og oppholde seg i. Noen eksempler på krav du må passe på og som ikke er endret er:
 • krav om brannsikkerhet
 • krav om at bærekonstruksjoner må være sikre (gjelder særlig loft som ikke har oppholdsrom fra før)
 • krav om at du må bygge så det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet (spesielt viktig hvis du bygger i kjeller)
 • krav om at rommet må være godt nok isolert og ventilert slik at det blir et behagelig inneklima uten støy. Det er anbefalt at oppholdsrom kan holde temperatur på minst 19 grader i løpet av vinteren

Boliger godkjent etter 1.7.2011:

Du kan også bruksendre i boliger som er søkt om etter 1.7.2011, men det er strengere krav til blant annet romhøyde og dagslys i rommene. Ved bruksendring av tilleggsdel i boliger må alle krav i Teknisk forskrift være oppfylt. Hvis du har et rom du ønsker å endre, men der det er vanskelig å møte kravene må du søke særskilt om unntak fra kravene i teknisk forskrift.

Brukendring til annet formål:

Det er også bruksendring hvis du ønsker å bruke hele eller deler av boligen til noe som ikke er bolig, for eksempel næringsvirksomhet.

Ønsker du å bruksendre deler av boligen din til næring eller næring til bolig må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Det er mange forskjellige formål innen «næring».

Det er også bruksendring å endre fra forretning til serveringssted, fra kontor til forretning osv.
Hva arealene i bebyggelsen er godkjent som fremkommer av godkjenninger i kommunens arkiv, ikke av hva arealene ble sist benyttet som.

Oppdeling til flere boenheter:

Ønsker du å etablere ny boenhet i eksisterende bolig må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.
Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene:

 • har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
 • har egen inngang og
 • er fysisk atskilt fra øvrige enheter

Arealplan - hvilke begrensninger gjelder på min eiendom?

Det vil være begrensninger i kommune- eller reguleringsplan på hva du kan bygge. Dette vil typisk være utnyttelsesgrad, byggegrenser, begrensning i størrelse, høyde, takvinkel o.l. Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via kartsiden til Moss kommune.

Dersom du skal bygge utover det arealplanene sier, må du søke om dispensasjon.
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)