Estetikk og stedstilpassning

Moss kommune har i kommuneplanen bestemmelser om estetikk, steds- og landskapstilpasning. Både nye bygg, til- og påbygg til eksisterende bebyggelse og fasadeendring krever at det gjøres en estetisk redegjørelse.

Estetikk

Byggverk skal gis en tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og egenart, og i samspill med eksisterende bygde og naturgitte omgivelser. Byggverk skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en funksjonell og meningsfylt måte som fremmer sammenhenger og historisk tilknytning og forståelse.
Tilbygg bør enten tilpasses slik at det oppfattes som en videreføring av det eksisterende, eller utformes slik at det framstår med et helt nytt arkitektonisk uttrykk. Dersom husets opprinnelige arkitektur allerede er endret, kan tilbakeføring til opprinnelig uttrykk være en spennende utfordring.
For utforming av nye bygninger og andre større tiltak kreves arkitektfaglig kompetanse for arkitekturprosjektering.

Landskapstilpasning

Det skal legges vekt på god terrengtilpasning der bygninger tilpasses terrenget, ikke omvendt. Utbygging bør konsentreres til naturlige landskapsrom slik at inngrep i landskapsbildet minimeres. I skrånende terreng bør bygningens lengderetning som hovedregel følge koteretningen. Omfattende fyllinger og andre betydelige terrenginngrep skal unngås. Det skal legges vekt på å bevare landskapssilhuetter.

Husets og strøkets historie

Husk at ditt hus har en historie; det avspeiler den tidsepoke huset stammer fra, og områdets økonomiske og sosiale status. Strøkets historie er en kvalitet i seg selv, og hensynet til den eldre bebyggelsens arkitektur og stil skal derfor respekteres når en endrer eller utvider byggene.

Hensynsone bevaring

I områder som ligger innenfor hensynssone bevaring, fremkommer i kommuneplanen, sentrumsplanen, kommunedelplan for bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap og enkelte reguleringsplaner, er estetikk og tilpasning særlig viktig.
Innenfor en hensynsone bevaring av kulturmiljø skal strøkets og bygningenes historiske preg bevares og videreføres og vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper.  Dette gjelder elementer som fasader, gater, gjerder, skilt, støyskjermer og viktig vegetasjon.  Landskapstrekk og anlegg som veifar, gjerder/steingjerder, alleer m.m. som er vesentlig for forståelsen av kulturmiljøet bevares.

Verneområder

Noen områder i Moss er vernet. Disse områdene fremkommer av kommunedelplan for bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap. Vernet er delt i vernekategori 1 og vernekategori 2.
Innenfor områder av vernekategori 1 skal hensynet til kulturmiljøet være førende for arealbruken. Bygningenes og kulturmiljøets historiske preg skal bevares og videreføres. Eventuelle tiltak skal underordnes det helhetlige kulturmiljøet. Dette gjelder bygningsvolumer, hageanlegg, alleer, steingjerder, gateløp og stier, tunstruktur samt spor etter industriell virksomhet.
På eiendommer med kulturminner av vernekategori 2 kan nybygg og tilbygg på ikke-verneverdig bebyggelse, tillates når de underordnes og tilpasses kulturminnet.  Eventuelle innslag av moderne materialer og stilutrykk skal harmonere med stedet historiske særpreg og tradisjonelle byggeskikk.
Ved alle tiltak innenfor områder eller på enkeltstående kulturminner i vernekategori 1, skal det hentes inn uttalelse fra regional kulturminnemyndighet.  Ved alle søknadspliktige tiltak innenfor områder eller på enkeltstående kulturminner i vernekategori 2 skal det hentes inn uttalelse fra byantikvaren.

Særtrekk for Moss:

Moss by rommer markante historiske bygninger og anlegg, samt bymiljø av arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Byens struktur, dens rom, byområder og enkeltbygninger utgjør en kvalitet for byen som kulturby, handels- og turistby og boligby.
Det er en forutsetning for å bevare Moss integrerte bymiljø med sine mange forskjellige funksjoner, at eksisterende bygninger i vidt omfang gjenbrukes og anvendes til nye formål.
Moss har spor etter mange tidsepoker i sitt bybilde, og kan fremstå som noe fragmentert. Imidlertid er det den røde teglstenen som fremstår som bindeledd og typisk for Moss. Det er industribygninger, kirke, skole og ikke minst flere flotte funksjonalistiske bygninger i sentrum.
Det er et mål, at ny bebyggelse og bygninger får en høy byplanmessig og arkitektonisk kvalitet. Nye byggverk skal harmonere med og kan evt. danne kontrast til det omgivende bymiljø på en meningsfull og berikende måte, og med respekt for stedets egenart.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Seksjon for plan og byggesak
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss

Generelle publikumshenvendelser mellom kl 10-14
Servicetelefonen er stengt mandager
Telefon : 69 24 80 00
Mobil : 952 99 919
Org.nr.: 974579111
Kontonr.: 1080.29.65600
Åpningstid: 08:00-15:45/kl. 15:00 (sommertid 15.5 - 15.9)