Alle med i Moss!

Bli og fornøyd liten pike i sommerkjole ute i en blomstereng. - Klikk for stort bilde Moss kommune er med i prosjektet for å gi alle barn og unge mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.

Alle barn skal få mulighet til å delta på en fritidsaktivitet sammen med andre – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Moss er en av fem kommuner i landet som skal delta i et prosjekt for å utarbeide tiltak for å oppnå dette. 

Felles mål - felles innsats
“Jeg tror det er mange som ikke er klar over at ikke alle barn og unge i byen vår har mulighet til å delta i en organisert fritidsaktivitet. Som innbyggere i Moss har vi et felles ansvar for at alle barn og unge blir inkludert i fellesskapet. For å oppnå det må vi jobbe bredt og på flere plan. Det handler blant annet om økt bevisstgjøring om problemstillingen og om å finne gode og praktiske løsninger på hvordan man skal dekke utgifter til kontingent og utstyr.  Dette er et arbeid vi alle kan ta ansvar for og delta i. Vi starter med å invitere til workshop i juni hvor vi inviterer ideelle og frivillige organisasjoner, til å bidra med kompetanse og forslag på løsninger. Kommunal sektor vil selvsagt også delta i arbeidet. Gjennom økt samarbeid og felles innsats er jeg sikker på at vi vil klare å nå målet om at alle skal med i Moss.” Cathrine Aasen Roksvåg, frivillighetskoordinator Kirkens Bymisjon, Moss.

1100 barn bare i Moss
Antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er økende. I følge SSB sine fattigdomstall lever rundt 1100 barn i Moss i lavinntektsfamilier, det vil si 16,3 %. Nasjonalt gjennomsnitt er på 11,9.  

Barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt har færre muligheter enn andre barn til å delta på organiserte fritidsaktiviteter. Å stå utenfor kan være ødeleggende for barns utvikling og vekst. Tilgang til flere sosiale, kulturelle og idrettslige aktiviteter og møteplasser øker muligheten til å bygge nettverk og vennskap. Forskning viser at solide nettverk og gode vennskap gjør mennesker mer robuste, både fysisk og mentalt.

Prosjektet ledes av Allemed og bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter og danner utgangspunktet for Fritidserklæringen, signert i Oslo juni 2016. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf

Gratis verktøy
Allemed.no er et gratis verktøy utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av en rekke frivillige og ideelle organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Allemed har produsert filmer og informasjon- og refleksjonsmateriale som benyttes i workshopene. Verktøyene kan også brukes av foreninger, lag foreldregrupper og andre som ønsker å jobbe med denne problemstillingen. Prosjektledere fra allemed vil være med å gjennomføre workshoper i Moss.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Cathrine Aasen Roksvåg, frivillighetskoordinator, mob. 97 77 50 97
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss kommune
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175, 1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Org.nr.: 944 383 476
Åpningstid: 08:00-15:45