Sykkelplanlegging

I 2019 ble sykkelplanen for Moss kommune vedtatt.

I 2017 startet arbeidet med ny plan for hovednett for sykkel i Moss og Rygge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Rygge og Moss kommuner. Den vedtatte planen beskriver hvordan Moss skal bli en bedre sykkelby for alle. Vi ønsker at flere skal bruke sykkel i hverdagen; barn, unge, voksne og eldre som kan bruke sykkelen som transportmiddel til og fra skole, fritidsaktiviteter, jobb og innkjøp. Det skal bli naturlig å velge sykkel som transportmiddel i hverdagen, og det skal være en trygg og rask måte å komme seg frem på. Planen tar for seg hverdagsreiser med sykkel.

Moss kommune jobber for å få et sammenhengende rutenett for sykkel. Å få en lik utforming på sykkelrutenettet får vi ikke til, da det er mange premisser som allerede er lagt gjennom eksisterende bygg og veier. Det vil si at som syklist må du sykle på gang- og sykkelveier, i sykkelfelt, i veien og på sykkelveier. Mange velger også å sykle på fortauet. Det er lov til å sykle på fortauet i Norge, men da må du ta hensyn til fotgjengere gjennom å sykle sakte og hensynsfullt.

Det har kommet noen biter med ny sykkelinfrastruktur de siste årene. Sykkelvei i Jernbanegata krevde at vi fjernet gateparkering. Sykkelvei i Jeløygata har gjort det litt vanskeligere å kjøre bil under rådhusbrua fordi vi har en opphøyd sykkelvei som går over bilveien. I Fjordveien er gateparkering fjernet og Statens vegvesen etablerte et sykkelfelt på vei opp bakken. På vei ned må du sykle i bilveien. I 2017 ble det gjennomført et prøveprosjekt i Abelsgate, hvor et av kjørefeltene ble gjort om til sykkelvei. Tellinger viste en økning av syklende og fotgjengere i perioden, men tiltaket ble politisk besluttet ikke å videreføres i 2018.

Arbeidet med ny gang- og sykkelvei forbi Moss rådhus og etablering av sykkelfelt i Skoggata ble ferdigstilt høsten 2019 (se bildet). Ny gang- og sykkelvei mellom Melløs stadion og Rabekkgata kom på plass høsten 2019. Nå foreligger det planer om å etablere hovedsykkelruter gjennom Skarmyra og Torderød på Jeløya.

Mange savner en gang- og sykkelbro over Kanalen. Det gjennomføres tellinger av fotgjengere og syklister på kanalbrua. I perioden høst 2018 - vår 2019 utgjorde fotgjengere og syklister i snitt 8-10 % av trafikantene over brua.

Moss kommune etablerer stadig flere sykkelparkeringsplasser i byen. Alle grunnskolene i Moss har fått ny og bedre sykkelparkering i 2017-2018. Sykkelparkering er etablert ved Mossehallen, jernbanestasjonen, Frivillighetens hus, Kirkegata 14 og ved Allaktivitetshuset.

I 2017 ble det gjennomført en sykkeltelledugnad i regi av Transportøkonomisk Institutt (TØI). Den viser at Moss har en lav sykkelandel og at mange sykler over kanalbrua og videre langs Vogtsgate. Undersøkelsen viste også at denne strekningen føles utrygg å sykle.

 

 

 

Artikkelliste