Søknad om ny eller endret tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett

Arbeid som inkluderer vann- og avløpsinstallasjoner skal utføres av et ansvarlig foretak med godkjenning etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder arbeid både i og utenfor bygning. 
Mange av arbeidene er også søknadspliktige. Les mer nedenfor om hvilke regelverk de ulike søknadspliktige tiltakene er søknadspliktige etter og hva som kreves av dokumentasjon til søknaden. 

Fra og med 09.1.2023 tar Moss kommune i bruk verktøyet Entreprenørportalen for å ta imot og behandle søknader om nye eller endrede tilkoblinger til kommunalt vann- og avløpsnett. Tidligere benyttede søknadsskjema tas da ut av drift. 

Entreprenørportalen - Moss kommune

Søknadspliktige tiltak som inkluderer arbeid på vann - og avløpsinstallasjoner

Selv om enkelte tiltak er fritatt fra søknadsplikt etter plan og bygningsloven gjelder fortsatt de tekniske kravene i lov og forskrift. Tiltakene må også være i samsvar med gjeldende planer, avstandskrav og vern for å nevne noe, les mer om andre hensyn som må være ivaretatt på i vår veiledning knyttet til byggesak.

Tekniske krav

Moss kommune har vedtatt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, som er tekniske- og administrative bestemmelser utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS. Dette regulerer forholdet mellom kommune og abonnent. 

Vi minner om Ledningsregistreringsforskrift som trådte i kraft 01.07.21. Forskiften finner du her: Ledningsregistreringsforskriften (Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag (ledningsregistreringsforskriften) - Lovdata).

Veiledning til Ledningsregistreringsforskriften finner du her: Veiledning til ledningsregistreringsforskriften - regjeringen.no.

Ved fradeling av eiendom i kommunalt forsyningsområde må det søkes om kapasitetsbekreftelse for vann- og avløp i forkant av fradeling.

Det må søkes om en bekreftelse på at vann og avløp er sikret ved nye tiltak på eiendommen, dersom tiltaket øker antall kvadratmeter P-rom eller belaster vann- og avløpsnettet på en ny måte.

Alle nye tiltak som berører etablering/rehabilitering/reparasjon av vanntilførsel i Moss kommune krever montering av vannmåler og  tilbakeslagssikring. Det kan i forbindelse med tilbakeslagssikring være nødvendig å montere ekspansjonstank.

Plugging/tersing av ledninger

Ved plugging av private stikkledninger skal det sendes sanitærmelding fra ansvarlig utførende. Dette gjøres elektronisk. Melding skal inneholde situasjonskart og plugging utføres etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Ved plugging av vannledning, skal anboringsklammer stenges og plugges. Avløp terses ved avgreining til kommunal ledning. Det skal avtales tidspunkt med saksbehandler for syning av pluggingen på åpen grøft.

Avstand til offentlig ledningsanlegg 

Offentlige vann- og avløpsledninger har et restriksjonsbelte på 4 meter til hver side målt fra ytterkant ledning, jfr. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser» pkt. 3.4. (PDF, 850 kB) Tiltak må ikke oppføres i ledningsanleggets restriksjonsbelte, og det må ikke foretas terrengendringer som kan føre til endret overdekking av ledningsanlegget. Restriksjonsbeltet gjelder også for grunnboring.

Tilkobling til offentlige avløpsledninger 

Noen eiendommer vil bli pålagt å koble seg til offentlige avløpsledninger. En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg.

Vilkår og rutiner for vannavslag 

Dersom privatpersoner eller firmaer skal utføre arbeider som krever stenging av vannet på kommunale ledninger, må dette bestilles i god tid. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom det har oppstått lekkasje på en privat stikkledning, og vannet på kommunens hovedledning må stenges før utbedring kan skje.

Rørlegger/graveentreprenør bestiller vannavstenging via telefon.

På dagtid kan kommunetorget kontaktes på 69248000.
Dersom behovet er akutt etter arbeidstid så må VA vakten kontaktes på 951 49 666.

Artikkelliste