Moss kommune

Informasjon om slamtømming

Tømming av slam og avløpsvann er en obligatorisk ordning både med hensyn til tømming og vedtatt gebyr. MOVAR er ansvarlig for tømming av slam og avløpsvann fra slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker. Alle tanker/anlegg tømmes automatisk etter frekvens gitt i vedtak/utslippstillatelse for den enkelte eiendom fra kommunen. Samtlige tømminger skal utføres av den MOVAR har kontrakt med. Det er Hydroclean AS som utfører tømming av slam i Moss, Råde og Våler kommune. 

I Moss kommune er det ca 400 slamanlegg. Anleggene tømmes med forskjellig intervaller. Noen har tanker som skal tømmes en gang pr år og andre hvert 3. år. Tømming skal skje automatisk ca et eller tre år etter forrige tømming uten at du trenger å bestille tømming. 

Moss kommune har en egen forskrift for tømming av slam Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Moss kommune, Viken som blant annet regulerer tømmeintervaller og gebyrer.