Moss kommune

Nærskole - kan jeg gå på annen skole?

Kommunestyret i Moss vedtok 13. februar 2020 at eksisterende skolekretsgrenser skal opprettholdes og hovedregelen er at alle barn skal gå på sin nærskole. 

I følge opplæringsloven § 8-1 har alle grunnskoleelever rett til å gå på sin nærskole. Det er kommunen som beslutter hvilke skoler de ulike områdene sokner til. 

Her kan du finne ut hva som er din nærskole i forhold til din adresse 

Hensynene bak opplæringslovens bestemmelse om nærskole er både å ivareta sosial tilhørighet til nærmiljøet, sikre at skoleveien ikke blir for lang og at søsken får gå på samme skole. Bestemmelsen vil derfor som hovedregel sikre at hensynet til barnets beste ivaretas. Noen ganger vil imidlertid individuelle forhold gjøre at skolebytte vil være bedre for barnet enn å gå på nærskolen. 

I Moss kommune er det politisk besluttet at nærskoleprinsippet skal gjelde slik at alle barn i utgangspunktet skal gå på sin nærskole. Dette innebærer at kommunen har et restriktiv praksis når det gjelder søknader om skolebytte.

Det er imidlertid åpnet for en individuell vurdering etter søknad fra foresatte. Ved søknad om skolebytte blir blant annet følgende momenter vurdert: barnets beste, kapasitet på skolene, sosial tilhørighet, skolemiljø, farlig skolevei, avstand, søsken på samme skole, folkehelseprinsippet, miljøperspektivet, likeverdighetsprinsippet og flytting.

For å få innvilget et skolebytte kreves det at kommunen etter en samlet vurdering konkluderer med at det er til elevens beste at eleven får lov til å bytte skole eller begynne/fortsette på en annen skole enn nærskolen sin. I utgangspunktet må det foreligge særskilte behov hvor valg av skole har vesentlig betydning for eleven Ved vurderingen av hva som er det beste for eleven må kommunen ta en konkret stilling til hver enkelt sak.

Her kan du søke om skolebytte