Moss kommune

10. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 10. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 10. Trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

Mål for lesing

Kjennetegn på ferdighet

Leseforståelse

 

Eleven mestrer ulike læringsstrategier

 

 • Eleven bruker læringsstrategiene på en slik måte at det styrker læringen.
 • Eleven har et bevisst forhold til hvilke læringsstrategier som er mest hensiktsmessig i de forskjellige fagene, f.eks. oppgaveløsing i matematikk, forstå fremmedspråk, sammenlikne kjemiske stoffer.

Eleven kan lese sammensatte tekster

 • Eleven bruker informasjon fra elementer som illustrasjon, tabeller, diagrammer, lenker og lyd ved f.eks. oppgaveløsing.

Eleven reflekterer over teksten

 • Eleven har innarbeidet rutine for å passe på å justere leseforståelsen: for eksempel synes jeg at det jeg leser er fornuftig? Stemmer det med det jeg har lært før? Har andre fortstått det slik som meg?
 • Eleven kan formulere tolkninger over leste tekster.

Leseteknikk

 

Eleven kan og bruker hensiktsmessige

lesestrategier

 • Eleven kan orientere seg i store tekstmengder som oppslagsverk, ordbøker, internett-tekster osv.
 • Eleven kan lete/skanne-lese raskt for å finne relevant informasjon.
 • Eleven kan skaffe seg oversikt i tekster ved å skumlese, bruke uthevinger, bildetekster, forklaringer i margen osv.
 • Eleven har lesestrategier for å huske det han/hun har lest, slik at han/hun kan reprodusere f.eks. gloser, formler, årstall og regler.
 • Eleven har lesestrategier for å nyttiggjøre seg av tidligere kunnskap når han/hun leser nytt stoff.
 • Eleven har innarbeidede strategier hvor han/hun spør seg selv om hva som vil skje videre i teksten.

Lesekultur og leseinteresse

 

Eleven møter litteratur og reflekterer rundt denne

 • Eleven deltar aktivt og viser leselyst under lesestimulerende tiltak som f.eks.  lesetimer og lesekonkurranser.
 • Eleven kan tolke og reflektere omkring egne leseropplevelser.

Eleven bruker biblioteket ukentlig

 • Eleven bruker aktivt biblioteket til å hente informasjon han/hun trenger i skolearbeidet.
 • Eleven bruker biblioteket for å låne skjønnlitteratur for å nyte og for nytte.

Informasjonskompetanse

 

Eleven skal kunne foreta søk, vurdering og bruk av kilder hensiktsmessig

 • Eleven kan finne fram til egnet informasjon i fagbøker og bruke tekstene på en kritisk og etisk måte.
 • Elevene nyttiggjør seg digitale ordbøker.
 • Eleven kan definere sitt informasjonsbehov og relevante søkeord.
 • Eleven kan gjennomføre en systematisk og planlagt søking etter informasjon.
 • Eleven kan foreta hensiktsmessige og effektive søk på Internett ved bruk av ulike søketeknikker.
 • Eleven kan lese og forstå strukturen i en URL og oppbyggingen til en treffliste på nettet og bruker dette hensiktsmessig.
 • Eleven vet hva en kilde er og grunnleggende prinsipper for kildekritikk som Troverdighet: Er kilden sikker? Objektivitet: Er kilden nøytral? Nøyaktighet: Finner du slurv og juks? Egnethet: Kan du finne de svarene du trenger? (“TONE” )

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)