Moss kommune

1. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag og progresjonsplan for læringsstrategier for 1. Trinn

Trinnvis leseplan i alle fag

Dette er en “lesetrapp” med mål og kjennetegn på måloppnåelse for 1. Trinn. Denne skal sikre systematisk arbeid med språk og lesing i alle fag gjennom hele grunnskolen. Lesing er en av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Det er viktig at alle lærerne arbeider målrettet med elevens lesekompetanse.

 

Mål for lesing

Kjennetegn  på ferdighet

Språk og begrep

 

Eleven skal ha et funksjonelt ordforråd

 • Eleven kan fortelle sammenhengende fra opplevelser.
 • Eleven kan fortelle om handling i en fortelling/eventyr.
 • Eleven kan dagligdagse ord, uttrykk og begrep.

Leseteknikk

 

Eleven er bevisst på fonologi

 • Eleven kan høre at det er rim og selv kunne rime.
 • Eleven kan høre antall stavinger i ord og vise dette ved tramp, klapp eller lignende.
 • Eleven kan dele sammensatte ord opp i to eller flere ord.
 • Eleven kan sette sammen to eller flere ord til sammensatte ord.

Eleven forstår sammenheng mellom bokstav og språklyd.

 • Eleven kjenner igjen de fleste bokstavene i alfabetet og vet hvilken språklyd de representerer.
 • Eleven kan identifisere første og siste lyden i enkle talte ord.
 • Eleven kan identifisere samme lyd i ulike ord.
 • Eleven kan lydere sammen tre språklyder.
 • Eleven forstår det alfabetiske prinsippet.

Eleven forstår at det talte ord kan deles opp i biter

 • Eleven kan dele opp ord i språklyder.
 • Eleven kan mestre enkel fonemaddisjon, f.eks. egg/vegg.
 • Eleven kan mestre enkel fonemsubtraksjon f.eks. skjegg/egg.
 • Eleven kan mestre fonembytte, f.eks bil/pil.

Eleven skal kunne avkode/lese tostvalsesord med enkle lydsekvenser

 • Eleven vet hva leseretning er.
 • Eleven kan lese/avkode starten på et ord og gjette resten.
 • Eleven kan lese enkle nye småord.

Eleven kan logografisk lesing

 • Eleven kjenner igjen flere ordbilder på skilt og emballasje.
 • Eleven prøver å lese enkle ord ved å lese eget navn og andre kjente navn som ordbilde.
 • Eleven kjenner igjen de vanligste småordene.

Eleven skal se sammenhengen mellom det muntlige og skriftlige

 • Eleven deltar i tekstskaping, f.eks. fra en felles opplevelse med gruppa eller om et tema.

Lytteforståelse

 

Eleven skal lytte til høytlesing

 • Eleven kan gjenfortelle sentrale deler av innholdet i fortellingen.
 • Eleven deltar i dramatisering og framvisninger.
 • Eleven kan lytte/høre etter når andre forteller.

Eleven kan benytte enkle strategier i lytteforståelse.

 • Eleven kan gjenfortelle.
 • Eleven kan aktivisere relevant bakgrunnskunnskap.
 • Eleven kan være med å lage tankekart.
 • Eleven kan gjette hvordan en fortelling kommer til å utvikle seg.
 • Eleven vet at han/hun må si ifra når det er noe han/hun ikke forstår.

Eleven skal oppleve variert litteratur gjennom høytlesing

 • Eleven hører gjerne fortellinger og eventyr, enten fortalt, lest eller gjennom lydbok.

Eleven skal bli presentert for relevant litteratur og møte bøker som en del av hverdagen

 

 • Eleven skal bruke skolebiblioteket minst en gang pr. uke.
 • Eleven låner bøker på skolebiblioteket og leser i dem.
 • Eleven skal kunne fortelle fra bøker de har lest.
 • Eleven ser bøker i klasserommet.

 

Lenke til progresjonsplan.

Progresjonsplan for læringsstrategier. (PDF, 84 kB)