Moss kommune

Klage på standpunktkarakter

Rett til å klage

Du har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom du mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt.

Hvem kan klage?

Du som er elev, eller den du gir skriftlig fullmakt, har rett til å klage. Er du under 15 år, må foreldrene dine samtykke i klagen. Foreldre til elever som er under 18 år har også klagerett. Det betyr at de har rett til å klage selv om du som elev ikke er enig i det.

Skolen skal informere dere om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde.

Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din. Klagen må være skriftlig, og signeres av deg eller foreldrene dine. Det må gå fram hva dere klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen.

Frist

Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen du har fått karakteren, eller den dagen du har fått begrunnelsen. Det vil si at hvis du ber om begrunnelse for karakteren blir klagefristen avbrutt, og ny 10 dagers frist gjelder.

Klagen skal sendes til rektor ved skolen.

Hva skjer når du klager?

1. Klageinstansen vurderer om gjeldende forutsetninger for karakterfastsetting er fulgt.

Klager du på en karakter i grunnskolen blir klagen behandlet av Fylkesmannen i fylket.

2. Dersom du/dere får medhold, sendes saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer gjør en ny vurdering. Rektor fastsetter ny karakter. Avgjørelsen er endelig. Dersom du ikke får medhold, blir karakteren stående.

Dere kan lese mer om behandling av klager på standpunktkarakter på Hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet