Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 7 medlemmer og ledes av Tage Pettersen (H).

Møteplan og oversikt over medlemmer

Ansvarsområde og oppgaver

Utvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

Utvalget skal bl.a. påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Utvalget skal minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon, jf. kommuneloven §§ 23-2, 23-3. 

Kontrollutvalget skal utføre følgende særskilte oppgaver:  
a) Utarbeide en årsrapport for sin virksomhet, som legges frem for kommunestyret. 
b) Utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen - kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
c) Avgi uttalelse om kommunens og foretakenes årsregnskap før det vedtas i kommunestyret. 
d) Rapportere til kommunestyret der dette er regulert i lov og forskrift, og i tilfeller der utvalget finner det hensiktsmessig at kommunestyret blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 
e) Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av kommunestyret. 
f) Utvalget skal selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter.