Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. Kommunestyret består av 49 representanter, Hanne Tollerud (AP) er ordfører i Moss.

 

 

Bilde av alle medlemmene i kommunestyret - Klikk for stort bildeKommunestyret i Moss kommune Ingeborg Thorsland

    

Kommunestyrets saksbehandlingsreglement (PDF, 3 MB)

Kommunestyrets møteplan og oversikt over medlemmer

Åpne møter

Møter i kommunestyret er åpne og man har også anledning til å følge direkte overføring på kommune-tv.

Kommunestyret skal blant annet behandle: 

 • Kommuneplan, økonomiplan (heretter kalt handlingsplan), årsbudsjett og andre planer av overordnet betydning, jf. kommuneloven § 14-2, 
 • Vedta kommunens årsberetning og regnskap for foregående år, jf. kommuneloven § 14-2.
 • Vedta regler for kommunens finansforvaltning, jf. kommuneloven § 14-2
 • Andre saker av prinsipiell betydning innenfor gjeldende lovgivning 
 • Kommunestyrets egen saksbehandling 
 • Opprettelse av kommunale foretak, samt vedtekter og sammensetting av styret, jf. kommuneloven § 9-1.
 • Interkommunalt samarbeid, jf. kommuneloven kap. 17, 18, 19 og 20.  
 • Valg av medlemmer samt leder og nestleder til faste utvalg og råd, jf. kommuneloven §§ 5-7, 5-12.  
 • Ansettelse av rådmann, jf. kommuneloven § 13-1.
 • Hovedtrekkene i kommunens organisasjon.
 • Kjøp og salg over kr. 10 mill. skal godkjennes av kommunestyret før kjøp- og salgsprosessen starter.

Særlovssaker, følgende saker skal behandles i kommunestyret:

 • Alkoholpolitisk handlingsplan (herunder den generelle tiden for salg og skjenking), jf. alkoholloven § 1-7d. 
 • Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg, jf. alkoholloven § 3-3 
 • Fastsette bevillingsgebyrer, jf. alkoholloven § 7-1 
 • Valg av kommunalt medlem til kirkelig fellesråd, jf. kirkeloven § 12. 
 • Vedtak om utskriving av eiendomsskatt i kommunen, jf. eigedomsskattelova §§ 2, 3, 7, 10, 11, 12, 20, 25. 
 • Samarbeid mellom kommuner og regionale foretak om plikt til å inngå samarbeidsavtale, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1.
 • Fastsetting av tvangsmulkt, jf. folkehelseloven § 15. o Interkommunale selskaper, jf. IKS-loven §§ 4, 6 og 32.

 Saker etter plan- og bygningsloven:  

 • Kommunal planstrategi, kommuneplan og reguleringsplan, jf. § 3-3. 
 • Kommunal planstrategi, jf. §§ 10-1, 11-4, 11-12, 11-15, 11-16 og kommuneloven § 5. 
 • Kommuneplan, jf. §§ 11-15, 11-16. 
 • Reguleringsplan, jf. §§ 12-12, 12-14, 12-7.
 • Vedtak om privat reguleringsplan som er avslått fremmet av teknisk utvalg, jf. § 12-11. 
 • Vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan, jf. § 16-2. 
 • Vedtak om ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan, jf. § 16-3. 
 • Vedtak om ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg, jf. § 16-4. 
 • Vedtak om bruk av utbyggingsavtaler, jf. § 17-2.   
 • Eventuelt utbedringsprogram, jf. § 31-8. 
 • Fastsetting av gebyr for behandling av diverse søknader, jf. § 33-1.  Generelt ansvar for brannordningen i kommunen, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 9. 

Vegloven

 • Vedtak om eiendomsinngrep, jf. § 50. 
 • Samtykke til bompenger på privat veg m.m., jf. § 56.

I tillegg gir enkelte særlover kommunestyret adgang til å delegere sin myndighet til selskap eller foretak de selv eier.  

(Listen over er ikke uttømmende.)  

Lokale forskrifter, herunder vedtekter: 

 • Kommunestyret vedtar selv lokale forskrifter, dvs. vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, jf. forvaltningsloven § 2 c. Dette gjelder uavhengig av om dette er uttrykkelig forutsatt i den enkelte særlov.  Annet: 
 • KS (Kommunesektorens organisasjon) gis fullmakt til å inngå og si opp tariffavtale samt å gi eller motta kollektiv arbeidsoppsigelse på vegne av Moss kommune. Folkevalgte organer – andre kommunale organer: 
 • Kommunestyret kan når som helst opprette, omorganisere og nedlegge utvalg med mindre noe annet følger av kommuneloven, jf. § 5-7.