Til deg som bor i et område med kvikkleire

Moss kommune fikk vinteren 2020/21 ny kunnskap om kvikkleiresonene Moss sentrum, Moss havn og Nordre Feste. Har du eiendom, eller bor i et av disse områdene er det viktig at du setter deg inn i informasjonen under. 

Til deg som bor og/eller har eiendom i områder med kvikkleire

At vi har områder i Moss med kvikkleire er ganske godt kjent. Etter at det ble gjort flere undersøkelser av grunnen i forbindelse med jernbaneutbyggingen, fikk Moss kommune ny kunnskap om kvikkleiresonene Moss sentrum, Moss havn og Nordre Feste.

Hvor stor belastning tåler kvikkleire? Og når må du søke kommunen?

Kvikkleire tåler i utgangspunktet like mye som vanlig leire, men den kan bli ustabil ved endringer i terrenget. Slike endringer kan også føre til større rasfare, og i enkelte områder skal det ikke nødvendigvis så store endringer til før rasfaren øker. Du som bor eller har eiendom i en av disse sonene må derfor ta kontakt med oss om alle inngrep på eiendommen. Slike inngrep kan være:

  • Graving
  • Drenering
  • Påfylling eller flytting av masse som jord, stein, grus og sand
  • Bygging eller endring av vei, hage, gjerde eller platting
  • Påbygg eller andre endringer av eksisterende bygninger som fører til grunnarbeider 

Nybygg i kvikkleiresonene – krav om dokumentasjon

Generelt kan grunneiere i henhold til loven gjøre ganske store endringer på tomt, hage og hus uten å søke kommunen, men som grunneier i en kvikkleiresone har du noen begrensninger. Det viktigste er at du må sende dokumentasjon til Moss kommune når du planlegger arbeid som fører med seg endringer i terrenget eller i grunnen. Type dokumentasjon vil avhenge av tiltaket som er planlagt. Du kan få krav om å gjøre undersøkelser av grunnen, og den type undersøkelser må gjennomføres av fagfolk med kompetanse på rasfare eller geoteknikk.

Hva med tidligere vedtak?

Har du tidligere fått godkjenning fra kommunen til å utføre arbeider på din tomt, hage eller hus, men ennå ikke gjort de endringene du har fått tillatelse til? Hvis du ikke har startet arbeidene allerede, er det viktig at du tar kontakt med oss via vårt webskjema.

Ingen ekstra kommunale gebyrer

Vi forstår at det kan skape ekstra arbeid og kanskje også forsinkelser, men vi understreker at henvendelser fra grunneiere og dere som er berørt vil ha høy prioritet i Moss kommune. Dere slipper også å betale ordinære gebyrer for søknader som normalt sett ikke hadde vært nødvendige.

Er det andre som må vite om dette?

Du har plikt til å orientere andre aktuelle personer om informasjonen. Det kan for eksempel være om du leier ut eiendommen din eller om du selger den til andre. Hvis du ser at noen i det berørte området starter opp med arbeid som kan påvirke rasfaren, bør du ta kontakt med dem for å være sikker på at de har tillatelsene i orden. Hvis du fortsatt er i tvil, bør du også varsle kommunen.

Hvordan finner jeg mer info og kommer i kontakt med kommunen?

Moss kommune kan gi deg gode råd eller mer informasjon. På kommunens nettsider kan du lese mer om hvor du skal henvende deg ved spørsmål om grunnforhold og kvikkleire i Moss.

Hvis du har spørsmål om noe du ønsker å gjøre på en spesifikk eiendom, er det fint om du bruker webskjemaet vårt til det. Har du du gårds- og bruksnummer er det fint om du fører det på, slik at vi enklere kan svare på det du lurer på. 

Skjema for spørsmål om kvikkleire

På nettsidene våre ligger det også informasjon om beredskap, en eventuell situasjon som krever evakuering, og andre forhold som både er nyttig og viktig at du setter deg inn i. 

Plan- og bygningslovens bestemmelser og kommuneplanens arealdel

For i størst mulig grad å begrense faren for ras, og med bakgrunn i det nye kunnskapen kommunen har fått, har Moss kommune innført det vi kaller for hensynssoner i kommuneplanens arealdel. Disse reglene er strengere enn tidligere, og kan derfor begrense bruken av en eiendom eller medføre krav til undersøkelser og bistand fra fagfolk. De nye bestemmelsene ligger vedlagt dette brevet og kommuneplanen kan leses i sin helhet på kommunens nettside.

Reguleringer i plan- og bygningsloven finner du i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Relevante bestemmelser til kommuneplanens arealdel:

27 FARESONE SKRED H310 (PBL § 1-8 A) (HENSYNSSONEN ANGIR OMRÅDER MED MULIG FARE FOR STØRRE KVIKKLEIRESKRED)

Innenfor sonen tillates det ikke tiltak eller virksomheter som kan svekke områdestabiliteten. Ved utarbeiding av reguleringsplan og byggesak innenfor hensynssonen må det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred, jf. krav i TEK17 § 7-3 med veiledning. Sikkerhet mot områdeskred utredes i samsvar med prosedyre for utredning av områdeskredfare tabell 3.1 i NVEs veileder 1/2019. Før tiltak kan iverksettes skal det foreligge fagkyndig geoteknisk rapport som dokumenterer tilfredsstillende sikkerhet og at krav i gjeldende forskrifter ivaretas. Det skal dokumenteres at områdestabiliteten ikke svekkes som følge av det planlagte tiltaket. Tilsvarende gjelder for anleggsperioden. I områder i risikoklasse 4; Nordre Feste, Moss sentrum og Moss Havn, skal dokumentasjon på utredning sendes kommunen før igangsetting, også for ikke søknadspliktige tiltak, med unntak av fasadeendringer, bruksendring tilleggsdel til hoveddel i bolig og andre tiltak som ikke medfører terrenginngrep eller endret belastning på grunn.