Moss kommune

Kommunens beredskapsanalyse for kvikkleiresonen Moss havn er oppdatert

Kommunens beredskapsanalyse er oppdatert med studie som viser mulige effekter av ulike verst-tenkelig kvikkleireskredscenarioer for vannmassene i havnebassenget i Værla. 

Som en del av beredskapsarbeidet har Moss kommune ventet på en utredning fra Bane NOR om sekundæreffekter av et mulig kvikkleireskred i kvikkleiresonen for Moss Havn. Kommunen har nå fått oversendt en studie, som gjør at beredskapsarbeidet kan ta høyde for konsekvenser av en eventuell flodbølge utløst av kvikkleireskred. 

Studien som nå vil inngå i kommunens beredskapsanalyse, viser at de største konsekvensene vil komme av selve kvikkleireskredet og ikke av en eventuell følgekonsekvens i form av en flodbølge. 

Bølge-simulering ved verst-tenkelig skredscenarioer i sonen Moss havn

I studien har NGI utarbeidet en bølge-simulering ved kvikkleireskred for kvikkleiresonen Moss Havn. Studien tar for seg treSe kommunens kartløsning   ulike skredscenarioer, definert som såkalte verst tenkelige hendelser, og hvilken effekt disse ville hatt på vannmassene i havnebassenget i Værla. Rapporten sier ingenting om sannsynligheten for at dette kan inntreffe, og de modellerte hendelsene er derfor ikke en del av noen risikoanalyse for området.

De potensielt høyeste oversvømmelsene kan gi 4-8 meter oversvømmelseshøyde på motsatt side av Moss havn på Jeløy, i området rundt småbåthavneanlegget. I et slikt verst-tenkelig scenario anslås det at ca. 190 mennesker  kan bli berørt. 

I tillegg viser scenariene i rapporten at bølger i nærheten av skredbruddområdet også kan føre til oversvømmelser som brer seg over området mellom fergehavnen og kanalen vest for dagens Moss stasjon. Dette kan da få konsekvenser for kanalbrua, ferge- og togtrafikk og er noe Moss kommune tar høyde for i beredskapsplanene. 

Se oppdatert kart for berørte soner og evakueringsplasser som følge av et verst-tenkelig scenario der det går et kvikkleireskred med påfølgende flodbølge.

Les mer:

 

Bakgrunn 

Moss kommune fikk vinteren 2021 ny kunnskap om områdestabiliteten i kvikkleireområdet Moss havn i rapporten «Vurdering av områdestabilitet og forslag til anbefalte tiltak». Rapporten er utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på vegne av Bane NOR. I vurderingen gjort av NGI ble det stadfestet økt faregrad og en mer kompleks områdestabilitetssituasjon i kvikkleireområdet Moss Havn enn vurdert tidligere.

På bakgrunn av rapporten og den nye kunnskapen gjennomførte Moss kommune en beredskapsanalyse av kvikkleiresone Moss havn. Analysen ble ferdigstilt juli 2021, og er nå oppdatert i januar 2022.