Moss kommune

Planlegger du å etablere eller vesentlig endre avkjørselen fra din eiendom?

Dersom du skal lage ny avkjørsel fra din eiendom, endre den eller øke trafikkmengden må du søke gjeldene veimyndighet.

For å søke benytter du samordnet søknadsskjema på statens vegvesen sine nettsider, søknaden vil så behandles av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller Moss kommune avhengig av hvem som er ansvarlig myndighet.

Hva menes med en avkjøringstillatelse?

En avkjørselstillatelse - er en tillatelse til å kjøre av eller på offentlig vei, til eller fra privat eiendom, på et bestemt sted og i et bestemt omfang.
Avkjørsler omfatter strengt tatt også gangadkomst, ettersom slik adkomst generer «myk» trafikk til og fra den offentlige veien, med den betydning det har for trafikksikkerheten.

Det er kontaktflaten mellom den offentlige vei og privat eiendom som utgjør avkjørselen; ikke den private vei, innenfor liggende oppkjørsel, gårdsplass eller parkeringsplass. Avkjørselstillatelser er avgrenset av bestemmelser om fysisk utforming; viktigst er krav til fri sikt og bredde.

En gitt avkjørselstillatelse medfører imidlertid ikke byggetillatelse for tiltak på eiendommen, og er heller ikke tillatelse til å foreta inngrep i selve veianlegget; her må en egen gravetillatelse gis fra gjeldende veimyndighet.

Lover og regler om avkjørsler:

Vegloven

Dersom avkjørsler fra kommunal vei ikke er regulert i reguleringsplan for området eller kommuneplanens arealdel, behandles søknaden av kommunen etter veglova.

Plan og bygningsloven