Ta vare på naturen

Moss kommune skal forvalte naturen slik at vi sikrer natur- og kulturområdene, og levedyktig bestander av naturlige planter og dyr. Naturmangfoldet skal komme de fremtidige generasjonene til gode, og blir tatt vare på gjennom Naturmangfoldloven. Loven regulerer forvaltning av arter, verneområder, fremmede arter, rødlistede arter, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal skje på en bærekraftig måte.

Vi har mange flotte og unike natur - og kulturverdier her i Moss, og vi ønsker at alle skal få oppleve dem. Mange områder har vernestatus fordi de er viktige for dyr og planter, eller fordi de har en spesiell kulturell verdi. Derfor er det viktig at du tar hensyn og gjør deg kjent med hvilke vernebestemmelser som gjelder innenfor verneområdet du ønsker å besøke. Det kan for eksempel være ferdselsforbud i hekketida, som er fra 15. april til 15. juli, i fredningsområder for fugl langs kysten og på visse øyer.