Moss kommune

Bytrær

Trær skaper liv i bybildet!

Med sine fargeskiftende blader og blomster gjenspeiler trærne årstidene og skaper et levende bybilde. De forbedrer også luftkvaliteten i byen vår ved å binde CO2 og produsere oksygen. Bladene renser lufta ved å fange opp svevestøv, og ved regnvær suger trærne opp vannet. Trærne påvirker også lydlandskapet i byen og reduserer støy med bladkronene sine. Mange fuglearter bruker dem også som hekkeplasser og bidrar til et rikere fugleliv i byen.

Gamle trær er ofte store og ruvende, med en rik kulturhistorie. Det er spesielt de store, gamle, hule og stedegne trærne som tar vare på det biologiske mangfoldet. I hule eiker kan det for eksempel leve så mange som 1500 ulike arter av sopp, lav, moser, insekter og andre organismer.

Det bør være trær i alle aldre og livsfaser representert i bybildet til enhver tid. Selv etter sin død er trærne viktige for det biologiske mangfoldet, og kan skape et unikt livsmiljø for sjeldne og truede arter, også kalt rødlistede arter.

Felling og beskjæring

Beskjæring er nødvendig for å holde et tre sunt, trygt og attraktivt, men særlig eldre trær er sårbare for endringer. Derfor er det fordelaktig at noen med erfaring og bakgrunn tar seg av beskjæringen slik at det gjøres riktig. Det er sjelden at det er blir foretatt omfattende fellinger av trær i kommunale parker eller gatetrær i Moss. 

Mari Frydenlund Grimastad